English | العربية

התנגדות להקמת התנחלות חדשה על אדמות כפר יאסוף

המנהל האזרחי מקדם הקמה של התנחלות חדשה בשם “תפוח מערב”. ההתנחלות החדשה הסמוכה להתנחלות כפר תפוח, מתוכננת על כ-118 דונם מאדמות היישוב הפלסטיני כפר יאסוף.

עמותת במקום והארגון “יש דין” יחד עם תושבי כפר יאסוף שבגדה המערבית הגישו התנגדות לתכנית ההקמה של ההתנחלות החדשה. ההתנגדות, שנכתבה על-ידי במקום ועו”ד שלומי זכריה ובסיוע מהנדס הדרכים איתן עמיר, הוגשה למועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי, בטענה לפגמים שנפלו בהליך שיתוף הציבור ולפגיעה תכנונית, סביבתית ומרחבית בתושבי הכפר הפלסטיני המתגוררים על אותן אדמות.

הטיעונים העיקריים בהתנגדות: התכנית מכשירה ומאפשרת הרחבה משמעותית של מאחז שנבנה בחלקו על אדמות פרטיות. מבחינה משפטית, הוא מוקם על שטח כבוש ועל כן ועל פי החוק הבינלאומי, אין לו זכות קיום. בנוסף, בניגוד להצהרות המתכננים ולמסמכיה, התכנית היא עבור יישוב חדש עצמאי שאינו חלק מהתנחלות “האם” שלו כפר תפוח מבחינה תפקודית. מעבר לכך, הוא גם מתוכנן בניגוד לעיקרון של צמידות דופן ולמעשה אמור לתפקד כיישוב עצמאי ולכן אין הצדקה להקמתו.

עוד נכתב בהתנגדות, כי התכנית מבוססת על פרוגרמה מגמתית, שגויה ועל נתונים לא נכונים. היא מבקשת לתת מענה לגידול הטבעי ולהתפתחות של ההתנחלות כפר תפוח. אלא, שבפועל,  בתחום התכניות של כפר תפוח  יש די והותר פוטנציאל המספק מענה לשנים רבות. כמו כן התכנית מתאפיינת בצפיפות נמוכה ומנוגדת למגמות התכנון של ציפוף המגורים בתכניות החדשות של כפר תפוח.

בנוסף, טוענים המתנגדים כי אופי התכנון נוגד ערכים תכנוניים וסביבתיים בסיסיים. זאת, בשל הצפיפות הנמוכה שהוא מציע, שטחים נרחבים לדרכים ותשתיות (כמחצית משטח התכנית) ושטח מגורים מצומצם יחסית (כרבע משטח התכנית) השווה ערך בשטחו לשטחי מבני הציבור והשטחים הפתוחים.

להתנגדות צורפה חוות הדעת של איתן עמיר, מהנדס דרכים, השוללת באופן מפורט ומקצועי את ההיתכנות של הדרך. לפי חוות הדעת, הדרך תוכננה בניגוד לתקנות ולהנחיות של משרד התחבורה במספר אספקטים ובמיוחד בעניין של חריגה של העבודות על הדרך מחוץ לקו הכחול של התכנית וסיכון תחבורתי ממשי.

לקריאת כתבה בערבית: https://qudsnet.com/post/526400

לקריאת ההתנגדות

לקריאת חוות הדעת הנלווית