English | العربية

התנגדות לתוכנית מתאר מפורטת 237: יישוב קהילתי עלי

התנגדות, מאי 2013

הגישה עמותת “במקום” התנגדות לתוכנית מתאר יישוב קהילתי עלי. בהתנגדות מיוצגות שלוש מועצות כפרים פלסטיניים, מועצת הכפר א-סאוויה, מועצת הכפר לובן א-שרקייה, ומועצת הכפר קריות.

התוכנית

התוכנית פורסמה להפקדה בעיתון “מעריב” ב-18.2.2013.

התוכנית מהווה שינוי לתוכנית המתאר הגלילית המנדטורית של מחוז שומרון המנדטורי, היא תוכנית S/15. מטרתה הראשית היא שינוי ייעוד מאזור חקלאי בתוכנית S/15 התקפה לאזורי מגורים ותשתיות פיזיות (כגון דרכים) ופרוגרמתיות (מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים וכו’) שישרתו אותם. למרות שהדבר לא צוין במסמכי התוכנית, אחת ממטרותיה העיקריות היא לגליזציה של בנייה בלתי חוקית רחבת היקף, שבמסגרתה הוקמו מאות בנייני מגורים, מבני ציבור ומסחר ועוד, נפרצו דרכים והוקמו תשתיות: הכל בניגוד מוחלט לתוכנית S/15 התקפה ותוך רמיסת דיני התכנון והבנייה.

בהתנגדות נטען כי התוכנית המוצעת פוגעת בצורה קשה בזכות ההתנגדות עקב הפקדת התוכנית בשפה העברית בלבד. התוכנית לא מגדירה גודל מגרש מינימלי. בנוסף, התוכנית לא עומדת בהוראות המינהל האזרחי להכנת תוכניות תכנון.

להורדת ההתנגדות במלואה