English | العربية

התנגדות לתכנית להקמת ישיבת “מקור חיים” בהתנחלות נווה דניאל

התנגדות, נובמבר 2014

ההתנגדות הוגשה לועדת ההתנגדויות של מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי,  נגד התכנית להקמת ישיבת “מקור חיים” בסמוך להתנחלות נווה דניאל הגובלת באדמות הכפר הפלסטיני אל ח’אדר.

התכנית להקמת הישיבה מקיפה קרוב ל-80 דונם, שכ – 56 מהם ייועדו למבנים ומוסודות ציבור. מלבד הישיבה, שתועתק מאזור כפר עציון, מיועד השטח להקמת בית ספר תיכון אזורי ובית ספר יסודי. חלק משטח התכנית נמצא מחוץ לתחום הישוב נוה דניאל והתכנית מהווה הרחה של היישוב. בדיון שבסיומו החליטה ועדת המשנה להתיישבות להפקיד את התכנית ציינה נציגת היועץ המשפטי של איו”ש בוועדה כי “כתנאי לאישור התכנית יש לתקן את תחום השיפוט של היישוב”.

שני הטיעונים המרכזיים להתנגדות לתכנית נוגעים למניעת הגישה לאדמות של תושבי כפר אל חאד’ר הסמוך, וכן לעתודות הקרקע הלא מנוצלות בתחום התכניות המאושרות לנווה דניאל, שלא מצריכות את הרחבתו.

התכנית המוצעת גובלת בחלקה הדרומי בדרך קיימת המשמשת כנתיב הגישה הבלעדי של תושבי אל ח’אדר לאדמותיהם החקלאיות. חלקים מתוואי הדרך יהיו בתוך מגרש המיועד למבנים ומוסדות ציבור, באופן שיבטל הלכה למעשה את קיומה של הדרך. בגלל הטופוגרפיה הקיצונית באזור ומיקום החלקות החקלאיות במדרון ועל שיפוע ההר, לא ניתן יהיה להגיע אל החלקות ללא הדרך. התכנית לא מציעה דרכים חלופיות שיאפשרו את הגישה כנדרש.

בנוסף, בתחומי ההתנחלות נווה דינאל יש כ- 780 דונם של עתודות קרקע, אשר הוגדרו בתכניות כ”שטח שייעודו ייקבע בעתיד”. שטחים אלה נמצאים בחלקם בסמיכות ובצמידות דופן למבני מגורים מאוכלסים ובאיזורים שאין בהם דרכים הנמצאות בשימוש. כלומר, קיים פוטנציאל גדול ובלתי מנוצל לפיתוח ולהרחבה “כלפי פנים”, בתחום התכניות המאושרות של ההתנחלות נווה דניאל. התכנית הנוכחית מבקשת להרחיב את תחום השיפוט של ההתנחלות לשטח פתוח שייעודי הנוכחי חקלאי.

 להורדת ההתנגדות במלואה: התנגדות נווה דניאל