English | العربية

התנגדות לתכנית להקמת מתחם עסקי בשכונת ואדי אג’-ג’וז

פברואר 2023

עמותת במקום הגישה התנגדות לתכנית להקמת מתחם עסקי בשכונת ואדי אג’-ג’וז, הידועה בכינויה “סיליקון ואדי”.

התכנית משתרעת על שטח של כ-79 דונם בלב שכונת ואדי אלג’וז בירושלים המזרחית, שכונה מרכזית הנושקת למע”ר מזרח ולעיר העתיקה, ומציעה בעצם מתחם הייטק בלב שכונת מגורים.

טענות שהועלו בהתנגדות:

  • מתחם הייטק לא מתאים לשכונת מגורים
  • תמהיל עירוב השימושים בתכנית שגוי, יש צורך ביותר מגורים
  • דרך ואדי אל ג’וז היא מרכז עירוני משמעותי לקהילה המקומית ויש לשמור עליה ככזה
  • יש להסיר את התנאי לתאום עם משרד הבטחון
  • יש להקטין את המגרשים על מנת לוודא שיזמים קטנים יוכלו לממש את התכנית
  • ההתייחסות לפקיד ההסדר בהוראות התכנית זו חריגה מסמכות

אמנם הסעיף לגבי החריגה מסמכות הוצא מהתכנית, וזו חצי נחמה, אך יתר הטענות נדחו. התכנית מאפשרת כיום להקים מתחם עסקי ענק בהינף אחד על ידי יזם גדול ותוך התעלמות מוחלטת מתושבי השכונה. ניתן עדיין למנוע זאת