English | العربية

התנגדות לתכנית לשדרוג מסילת הרכבת באר-שבע דימונה

דצמבר 2020

ההתנגדות הוגשה יחד עם המועצה האזורית לכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב ומרכז עדאלה. התנגדות לתוכנית לשדרוג מסילת הרכבת בין באר שבע לדימונה, עליה חתמו כ-130 תושבות/ים מכפרים בדואים לא מוכרים שבסמיכות למסילה. שדרוג המסילה מצד אחד עלול לפגוע באוכלוסייה הבדואית המתגוררת לאורכה ומצד שני הפוטנציאל הכלכלי שיכול לבוא עם שדרוג המסילה לא ממומש באופן שיביא לקהילה הבדואית שגשוג והתפתחות. אם תמומש התכנית היא צפויה פגיעה חמורה במרקם החיים עקב הכוונה להרוס מאות מבנים ולחסום דרכי גישה רבות בתוך הכפרים הלא מוכרים שמשני צידי המסילה. בנוסף, על-פי התכנית  מסילת הרכבת לא תונגש עבור התושבים הבדואיים על אף שהם מהווים כרבע מכלל האוכלוסייה שלאורך המסילה בין באר שבע לדימונה. ההתנגדות הוגשה יחד עם המועצה האזורית לכפרים הבדואים הבלתי.