English | العربية

התנגדות לתכנית רובע שדה דב בתל-אביב

התכנית 507-0403931 להקמת רובע מגורים חדש בצפונה של העיר תל-אביב קודמה על-ידי רשות מקרקעי ישראל ועיריית תל-אביב. תכנית היא תכנית מפורטת בחלקה, בשטח של כ-1,300 דונם המשמשים כיום ברובם לשדה תעופה אזרחי וצבאי – שדה דב. התכנית כוללת מתחמי מגורים בצפיפות ממוצעת של 50 יחידות דיור לדונם, שיעור צפיפות שהוא גבוה בהרבה מהקבוע בתמ”א 35 – 32-35 יח”ד לדונם. ההצדקה לקביעת צפיפויות גבוהות אלה הייתה הכללת כמות גדולה (6,900 יח”ד!) של דיור חברתי בתכנית.

על אף שהתכנית מכירה בחשיבות בניית דיור בהישג יד בשכונה החדשה, היא אינה קובעת כמות מינימאלית מספקת של יחידות כאלה על אף שהוועדה קבעה שהצפיפות הגבוהה בתכנית אושרה בכפוף לייעוד 4,500 יח”ד לדיור בהישג יד. יח”ד שבסופו של דבר יועדו ל”דיור מיוחד” הכולל גם דיור שלא בהישג יד, ולמרות הצהרות רשות מקרקעי ישראל לאורך הדיונים בתכנית בעניין חשיבות דיור בר השגה.

בנוסף, בהינתן מחירי הדיור הגבוהים הצפויים בשכונה, שיעור ההפחתה הקבוע בחוק – 20% ממחיר השוק – עדיין מביא לכך שגם יחידות דיור שיושכרו במחיר מופחת, יהיו בהישג ידם של משקי בית משני העשירונים העליונים בלבד. משכך, שיקבעו שיעורי הפחתה גבוהים יותר בדירות שיושכרו במחיר מופחת.

עמותת במקום הצטרפה על מרכז הגר, מחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי שבאוניברסיטת תל-אביב, להגשת התנגדות לתכנית.

ראו כאן את ההתנגדות

ראו כאן מכתב פניה למועצת מקרקעי ישראל

האזינו כאן לראיון עם היועצת המשפטית שלנו עו”ד שרון קרני-כהן