English | العربية

התנגדות עמותת ‘במקום’ לתכנית “לוד – הרובע המערבי”

התנגדות, יולי 2017

תכנית לוד – הרובע המערבי המופקדת, מבקשת לשנות את היעוד החקלאי של שטח של כ-1,690 דונם בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק לוד ממערב לשכונת גני אביב, לשם הקמת שכונת מגורים חדשה בהיקף של יותר מ-11,000 יחידות דיור, שבסופו של דבר תסופח לעיר לוד. עוד מציעה התכנית שטחי מסחר בהיקף בנייה של כ-33,000 מ”ר ושטחי תעסוקה בהיקף בנייה של כ-84,000 מ”ר. יחידות הדיור בתכנית מתוכננות בשלושה סוגי בינוי עיקריים: בניה נמוכה עד 9 קומות (45%); בניה גבוהה בין 12 ל-13 קומות (30%); ומגדלים עד 26 קומות (25%).

המשמעות של נתונים אלה הינה כי כ-5,800 יחידות דיור, למעלה ממחצית מהיחידות המוצעות על פי התכנית, אינן מהוות פתרון מגורים סביר עבור 80% מאוכלוסיית ישראל, בגלל עלויות התחזוקה השוטפת שלהן. יתרה מזאת, כרבע מהיצע הדירות בתכנית מתאים בקושי עבור העשירון העליון בישראל. להערכתנו נתונים אלה הם ביטוי של חוסר שוויון בחלוקת משאבים והיעדר פתרון אמתי למצוקת הדיור וליוקר המחייה. בולטת במיוחד היא קבוצת המבנים המוצעים לבנייה ב-13-10 קומות – מצד אחד הם נחשבים גבוהים ונדרשת בהם התקנת מערכות יקרות שאינן נדרשות בבניין עד 9 קומות, ומצד שני הקומות הבודדות הנוספות, המייקרות את המבנה הן בשלב הבנייה והן בתחזוקה בהמשך, מוסיפות רק מספר קטן של יחידות דיור.

עמותת ‘במקום’ הגישה ב 20 ביולי 2017 התנגדות לתכנית בשל הסיבות הבאות:

התכנית סותרת את תכנית המתאר הכוללנית המופקדת של העיר לוד, ועלולה למנוע את מימוש חזון ההתחדשות העירונית הכלול בה.

התכנית חוזרת על טעויות שנעשו בשנות התשעים של המאה הקודמת כשנבנו שכונות הלוויין הראשונות של העיר לוד וגרמו לבריחת אוכלוסייה אליהן על חשבון העיר הוותיקה הקיימת.

התכנית גדולה מידי ואיננה מותאמת ליכולת הנשיאה של העיר הקיימת.

התכנית עלולה לעקב תהליכים עדינים של התחדשות עירונית הנחוצים כל-כך בעיר הוותיקה.

התכנית מציעה להקים שכונה בגודל של עיר שלמה שתהווה תחרות לא הוגנת לעיר לוד המשוועת למהפך ולהתחדשות.

הבינוי המוצע, אשר למעלה ממחציתו מוצע במבנים גבוהים ואף במגדלים, אינו מתאים למגורים של 80% מאוכלוסיית ישראל, בשל צפי לעלויות מגורים גבוהות.

ותמל לוד – התנגדות במקום

לפני כשבועיים פורסם כאן מסמך התנגדות התושבים