English | العربية

זכויות בנייה

מכלול אפשרויות הבנייה שהתוכנית מתירה: השטח שמותר לבנות (במ”ר או באחוזי בנייה), מספר הקומות בבניין, מספר יחידות הדיור שמותר להקים בו וכדומה.