English | العربية

זכויות תכנון במציאות משתנה

מדינת ישראל משתמשת מאז ומתמיד בתכנון כדי לייצר הפרדה והפליה אתנית ומעמדית, משני צדי הקו הירוק, תוך פגיעה מתמשכת בעקרון השוויון ובזכויות אדם. אך מדיניות הממשלה הנוכחית והתהליכים שהיא מובילה מצביעים על הקצנה משמעותית במגמה זו, כאשר היא חורתת על דגלה את ביסוסו והעמקתו של משטר העליונות היהודית בכל מרחב השליטה של מדינת ישראל, יחד עם חיזוקה של כלכלת שוק חופשי נטולת בלמים וחמלה.

פרסמנו היום נייר עמדה המתייחס הן לחוקים שממשלת ישראל החלה בהעברתם והן להסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין ראש הממשלה והמפלגות השותפות לקואליציה, ולמגמות העולות מכל אלו. הכל מנקודת מבט של זכויות תכנון והפגיעה בקהילות מוחלשות.