English | العربية

חאשם ז’נה בדרך להכרה

חאשם ז’נה הינו כפר בדואי היסטורי לא מוכר הממוקם בסמוך לצומת נבטים. לאחרונה החלה הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב (“הרשות”) מהלך לתכנון הכפר במקומו הנוכחי, וכן נשכר צוות תכנון מטעמה.

כשברקע ההסדרה התכנונית הפורמלית של הכפר, פנו התושבים לעמותת ‘במקום’ ויחד עם צוות מקצועי מטעם העמותה, נערכו לתהליך משותף לגיבוש וניסוח צרכיהם התכנוניים. התהליך שהחל בדצמבר 2018, כלל מפגשים שבועיים עם גברים ונשים, נציגי ונציגות, תושבים מארבע משפחות מהכפר חאשם ז’נה- אל עת’מין, אל חמידי, אל עפאווי ומשפחת אל ראבעיה. עם התקדמות המהלך עוד ועוד תושבים ומשפחות הצטרפו אליו ולקחו חלק פעיל במפגשים. מעת לעת הצטרפו למפגשים גם נציגים מארגונים נוספים ומאוניברסיטת בן גוריון.

בימים אלו אנו עובדים על מסמך המהווה  תוצר של העבודה המתמשכת עם התושבים. מטרתו של מסמך זה לספק מידע על המצב הקיים במרחב הכפר, ולהציע פתרון תכנוני ראוי ומוסכם עבור המשפחות עימן נפגשנו. המתווה התכנוני שיוצע אמור לתת מענה תכנוני למשפחות אלו, אך גם תומך באפשרות עתידית להצטרפות משפחות נוספות, ככל שתהיינה מעוניינות בכך.