English | العربية

חוסנייה

חוות דעת תכנונית

2001

בעקבות פניה מארגון עדאלה, המייצג את תושבי הכפר חוסיינה, ניגש צוות של ‘במקום’ לגיבוש חוות דעת מקצועית שצורפה להתנגדות הכפר לתכנית המתאר המקומית.

לצורך הכנת חוות הדעת קיים הצוות סיור במקום, נפגש עם הקהילה ונציגיה, בחן ובדק את המצב הקיים ואת התכניות המוצעות. עיקרי חוות הדעת של ‘במקום’: אין כל מניעה לשנות את היעוד של השטח עליו יושב המסגד ולהפכו לשטח המיועד למבנה ציבור. זאת מאחר והשטח עליו ממוקם המסגד צמוד לשטח המיועד למבני ציבור, הנמצא מעברה השני של הדרך הראשית של היישוב. שינוי זה, לא רק שלא יפגע בצביון התכנית המוצעת, אלא אף יחזק את תפיסתה העקרונית, המגדירה בלב היישוב שטח המיועד למבני ציבור. שילוב המבנים האזרחיים עם מבנה הדת, יהפוך את חלקו המרכזי של היישוב למרכז אזרחי ודתי חי ופעיל, אשר ישרת את הקהילה בהתאם לצרכיה ולתפיסת עולמה. ‘במקום’ סברה כי על התכנית המוצעת, כמו על כל תכנית המיועדת לקהילה בעלת מאפיינים יחודיים, לאפשר לתושבי חוסנייה זכות להגדרה עצמית בהתאם לאופן שבו הם רואים את צביון קהילתם, בכפוף לשמירה על עקרונות תכנוניים. כל זאת לאור החשיבות הדתית והתרבותית למיקומו של המסגד הנוכחי, שהוקם כתחליף למסגד קודם ולאור נכונותם של התושבים להעביר את הבעלות על שטח המסגד – כיום פרטית – לידי ההקדש המוסלמי ובכך להביא לתקדים מבורך של הקצאת קרקע פרטית לצורכי ציבור.

תוצאות
ההתנגדות לתכנית המתאר עדיין תלויה ועומדת. במקביל הוצא צו הריסה מנהלי כנגד בניית המסגד. עתירת ארגון עדאלה כנגד צו ההריסה התקבלה על ידי בית משפט השלום שביטל את צו ההריסה למסגד. אולם המדינה ערערה על פסק הדין וכיום התיק תלוי ועומד בפני בית המשפט המחוזי.