English | العربية

חוסנייה

רקע

הכפר חוסנייה שוכן בתחום המועצה האזורית משגב וגרים בו כ – 1,000 תושבים. הוא הוכר על ידי המדינה רק בשנת 1996, במסגרת החלטת הממשלה להכיר במספר ישובים בדווים בגליל ולהקנות להם מעמד מוניציפלי קבוע. במסגרת זו הוחל גם בהליכי תכנון עבור כפרים אלה. במקרים מסוימים נעשה תהליך התכנון מבלי להתחשב בצרכי התושבים או במציאות הקיימת בשטח. כך, המסגד הקיים בכפר לא נכלל בשטח תכנית המתאר המקומית שהוצעה לכפר וככזה עמד גם תחת איום צו הריסה מנהלי.

מצב תכנוני
תכנית המתאר המקומית באה לייעד שטחים להתיישבות כפרית של האוכלוסייה הבדווית היושבת בחוסנייה. מטרתה, ע”פ הגדרת התקנון שלה, לקבוע הוראות לפיתוח, טיפול נופי, בינוי ואכלוס השטח ולקבוע מגבלות, הוראות ותנאים לשמירת איכות הסביבה. התכנית מגדירה את שטח היישוב חוסנייה תוך חלוקה לשני מתחמים עיקריים, הקבועים כשתי אונות לאורך ציר דרך מרכזי המחבר אותן ממערב למזרח. כל אונה כוללת סוגים שונים של שטחי מגורים, שטחי מסחר ושטחים למבני ציבור. בנוסף לשטחי הציבור בעלי האופי השכונתי המוגדרים במרכז כל אונה, הוגדר במרכז התוכנית, בלב היישוב, לאורך הדרך הראשית המחברת את שתי האונות, שטח נוסף המיועד למבני ציבור. שטח זה, הכולל גם שטח ציבורי פתוח, נמצא מצדו הצפוני של הכביש, בעוד שמצדו הדרומי של הכביש נמצא שטח חקלאי.

רצון התושבים
בתוך השטח המרכזי שיועד למבני ציבור, הממוקם, כאמור, בלב היישוב, היו קיימים שני מבנים קלים, המאכלסים את שירותי הציבור של הקהילה ומשרתים את כלל האוכלוסייה במקום. מעברו השני של שטח זה, המוגדר בתכנית המוצעת, כאמור, כשטח כחקלאי, נבנה על ידי התושבים מבנה קשיח המשמש כמסגד. על מנת לאפשר תהליך של התאמת יעוד השטח למיקום מבנה המסגד, מבקשים התושבים להגדיר את השטח שעליו יושב המסגד כשטח המיועד למבנה ציבור.

פעילות במקום

בעקבות פניה מארגון עדאלה, המייצג את תושבי הכפר, ניגש צוות של ‘במקום’ לגיבוש חוות דעת מקצועית שצורפה להתנגדות הכפר לתכנית המתאר המקומית.

תוצאות
ההתנגדות לתכנית המתאר עדיין תלויה ועומדת. במקביל הוצא צו הריסה מנהלי כנגד בניית המסגד. עתירת ארגון עדאלה כנגד צו ההריסה התקבלה על ידי בית משפט השלום שביטל את צו ההריסה למסגד. אולם המדינה ערערה על פסק הדין וכיום התיק תלוי ועומד בפני בית המשפט המחוזי.