English | العربية

חוק ההסדרים לשנת 2009-2010

קמפיין, 2009-2010

כנסת

כמדי שנה, כלל חוק ההסדרים לשנים 2010-2009 סעיפים רבים שאינם קשורים כלל לתקציב המדינה, ושהדיון בהם מקומו בוועדות הכנסת השונות, בהליך המאפשר דיון ציבורי רחב וענייני.
בין הנושאים הקשורים לפעילות ‘במקום’ שהופיעו השנה בהצעת חוק ההסדרים היו:

  • תיקון חוק התכנון והבנייה בשני היבטים: קידום פרויקטים של התחדשות עירונית והרחבת הסמכויות של הוועדה לתשתיות לאומיות (הות”ל)
  • הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל
  • זכויות הדייר הממשיך בדיור ציבורי

נושאים אלה מהווים שינויים מבניים במסגרת החוקית הקיימת, ואין להם השפעה ישירה על תקציב המדינה. מכאן, שהדיון בהם חייב להתקיים באופן יסודי וללא מסגרת זמן מגבילה כפי שקורה עם חוק התקציב וחוק ההסדרים. הניסיון של השנים האחרונות מלמד כי כל ממשלה, לא משנה באיזה הרכב, מנצלת את ההזדמנות החד-שנתית הקרויה “חוק ההסדרים”, כדי לקדם יוזמות חקיקה בעייתיות או כאלה המיועדות לשנות את המצב החוקי הקיים באופן שמשפיע על החברה בכללותה, בכל התחומים.
בעקבות לחצים פוליטיים, שונתה בסופו של דבר ההצעה המקורית של חוק ההסדרים לשנים 2010-2009: נושא הרפורמה במקרקעין הוצא מחוק ההסדרים, ומההצעה לתיקון חוק התכנון והבנייה הוצאה הרחבת הסמכויות של הות”ל.

‘במקום’ הכינה ניירות עמדה מקצועיים ביחס לתיקון חוק התכנון והבנייה, הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל וזכויות הדייר הממשיך בדיור הציבורי (הנייר האחרון בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח). ניירות העמדה נשלחו לחברי כנסת ממפלגות שונות ולוועדת השרים לענייני חקיקה.

נייר עמדה- חוק התכנון והבנייה בחוק ההסדרים

נייר עמדה – דיור ציבורי בחוק ההסדרים

נייר עמדה- הפרטה מרחבית חוק ההסדרים