English | العربية

חזון

עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, שמה לה למטרה:

  • לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בנושאי תכנון ופיתוח;
  • לקדם שוויון בהקצאת משאבי הקרקע בישראל ומשאבים בתחום התכנון והפיתוח;
  • לפעול להעמדת הצרכים הייחודיים של קהילות במרכז תהליכי התכנון;
  • להגביר את מעורבות הציבור בתהליכי התכנון ובייצוג שוויוני במערכות התכנון;
  • להשיג שקיפות בגיבוש מדיניות התכנון ובהליכי התכנון של הרשויות.