English | العربية

חיים על הקצה

ספטמבר 2007

חיים על הקצה – פיצוץ שאירע ברמת חובב ב-13.8.07 העלה לכותרות פעם נוספת את הדיון בסכנה הנשקפת מהמפעלים לתושבי הכפר הבדואי ואדי נעם הסמוך לאתר. בעקבותיו, חברה יחדיו קואליציה של תושבים וארגונים, ביניהם ‘במקום’, וחיברה את הדוח.

הדו”ח חושף שורת מחדלים באופן הטיפול באירוע, החל בכשלים בהיערכות ובנהלים למצבי חירום מסוג זה וכלה בדרך התמודדותן של הרשויות ‘בזמן אמת’. בנוסף, מציג הדוח סקירה של המצב הבריאותי-סביבתי באתר רמת חובב, המדגישה את הסכנה הטמונה במפעלי רמת חובב לאוכלוסיית הנגב בכלל ולתושבים הבדואים באזור בפרט

הדו”ח המלא, PDF