English | العربية

ח’רבת זנוטה שבדרום הר חברון

חוות דעת אנתרופולוגית

יולי 2012

הכפר ח’רבת זנוטה, הנמצא בדרום הר חברון שבשטח C בגדה המערבית, מצוי תחת איום של צווי הריסה על מרבית המבנים בכפר מצד הרשויות הישראליות. ביולי 2012 צירפה ‘במקום’ לעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח חוות דעת אנתרופולוגית בעניין מרחב המגורים והקיום של תושבי הכפר, על רקע הוצאת צווי ההריסה ועל רקע סירובן של הרשויות הישראליות לפעול להסדרת התכנון של הכפר.

יש לקוות כי ההבנה של הקשר המיוחד בין התושבים למקומם, וחוסר קיומה של אלטרנטיבה להמשך אורח חייהם, משלח ידם ואופן התפרנסותם, אלא במקום זה, תעודד את השלטון להתבונן במרחב גם דרך עיני התושבים, ותקדם הסדרה תכנונית של הכפר.

חוות הדעת, PDF