English | العربية

חריש

רקע

היישוב חריש שבוואדי עארה מונה כיום כ-1,300 תושבים, מרביתם יהודים חילונים ומיעוטם ערבים. משרד השיכון ומשרד הפנים החלו לקדם ב-2008 את המשך פיתוחו והרחבתו של היישוב. על פי המתוכנן, היישוב יהפוך לעיר חרדית שתיתן פתרונות דיור ל-150-100 אלף תושבים. הפיתוח המוצע יהיה על חשבון שטחים פתוחים שמסביב ליישוב חריש הקיים, אשר מהווים בין היתר, פוטנציאל לפיתוח עתידי של היישובים הערביים שבאזור: אום אל קוטוף, ברטעה, ערערה, דאר אלחנון, כפר קרע. לשם כך, הכריז שר הפנים בנובמבר 2008 על מרחב תכנון מיוחד לקידום תכנונו של היישוב, בניגוד להמלצת הוועדה המחוזית חיפה ממאי 2008. בעקבות זאת, הוקמה ועדה מיוחדת לתכנון ולבנייה המרכזת סמכויות של ועדה מקומית וועדה מחוזית גם יחד, והתכנון בפועל הוטל על צוות מתכננים.

פעילות במקום

מתחילת 2009, פנתה ‘במקום’ למספר גורמים, ביניהם מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון ומנכ”ל משרד הפנים, בבקשה לקבל מידע אודות התכנון המתגבש וכדי להציג את עמדתה בפני הגורמים האחראים. בין הסוגיות שמבקשת ‘במקום’ להעלות על סדר היום:

  1. הכוונה לפתח את היישוב לטובת אוכלוסייה חרדית אינה מתייחסת לאופייה של האוכלוסייה הקיימת ביישוב חריש. חשוב לשתף את התושבים בתהליך קבלת ההחלטות על עתיד היישוב, ולאפשר להם להמשיך ולקיים את אורח חייהם במסגרת התכנון המוצע.
  2. שטחי ההרחבה המוצעים ליישוב חריש הוגדרו עד כה כ”שטחים פתוחים בעלי איכויות נופיות”, ועל בסיס זה נדחתה במשך שנים בקשתם של תושבי הכפר דאר אלחנון הסמוך לקבל הכרה כיישוב ולהסדיר את מצבם התכנוני. לאור התכנית המתגבשת, אשר מתפרסת על פני כ-18,000 דונם של שטחים פתוחים לא מתוכננים, נראה כי אין הצדקה תכנונית למנוע את ההכרה בכפר ולאפשר את פיתוחו.
  3. ההרחבה המוצעת תפר את האיזון הקיים בין יישובים ערביים ויהודיים בוואדי עארה, ועומדת בסתירה להתחייבות הממשלה, בעקבות המלצות ועדת אור, לצמצם את הפערים בין האוכלוסייה היהודית והערבית בכל הנוגע למשאבי קרקע ולתקציבים. פיתוח חריש יבוא על חשבון אפשרויות פיתוח מקבילות ביישובים הערביים הסמוכים.
  4. מאחר שהוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה מרכזת סמכויות של ועדה מקומית וועדה מחוזית, עליה לעמוד במבחן השקיפות ככל ועדה מחוזית אחרת, לכלול נציגי ציבור ולאפשר לתושבי היישוב והסביבה להביע את עמדתם לפניה.
  5. בתגובות שהתקבלו עד כה לא ניתנו תשובות מספקות לסוגיות האלה. המועצה הארצית לתכנון ולבנייה צפויה לדון בקרוב בבקשתו של משרד השיכון להרחיב את מרחב התכנון המיוחד של חריש. ‘במקום’ פנתה למנהל מינהל התכנון בבקשה להופיע בדיון, כדי להציג את הדברים בפני מליאת המועצה.

ההתנגדות – ביולי 2010 הגישה ‘במקום’ לוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה חריש במועצה המקומית קציר-חריש, התנגדות לתכנית המתאר המקומית של העיר חריש.

הודעה לעיתונות – “במקום הגישה התנגדות לתכנית המתאר חריש”  21.7.2010