English | العربية

טבע עירוני בירושלים

בסוף אוגוסט 2018 הופקדה להתנגדויות תכנית מתאר לטבע עירוני בירושלים שמספרה 101-0292870. מטרת התכנית הינה הגנה על השטחים הפתוחים ועל אתרי טבע ברחבי העיר. התכנית סימנה 151 אתרים כפוליגונים שבהם נכללו, בנוסף לאתרי טבע ספציפיים בתוך השכונות הקיימות בעיר, גם כל השטחים הפתוחים אשר לא פותחו עד כה. פיתוח עירוני חדש באתרי הטבע יתאפשר רק לאחר הכנת סקר טבע עירוני במסגרת כל תכנית חדשה. התכנית גם ביקשה להסדיר את התנאים למתן היתרי בנייה עבור הקמת האתרים עצמם.

ממבט-על תכנית המתאר לטבע עירוני נראית לכאורה שוויונית – אתרי הטבע פזורים בכל רחבי העיר ונושקים לשכונות ישראליות ופלסטיניות כאחד. אולם, שטחים שכבר אושרה עבורם תכנית מתאר, גם אם הם כלולים באתר טבע עירוני, מוחרגים כעת מהדרישות החדשות של התכנית. המשמעות היא כי המגבלות החדשות על הפיתוח שיגיעו בעקבות סקרי טבע עירוני הנדרשים לפי תכנית זו יחולו רק במקומות בהם התכנון לא הושלם, קרי כמעט רק בהרחבות של השכונות הפלסטיניות. התכנית אמנם אינה פוגעת בזכויות בנייה מאושרות, אך בפועל היא מהווה נדבך נוסף באפליה מרובת השנים כלפי התושבים הפלסטיניים בירושלים המזרחית.

בסוף אוקטובר 2018 הגישה עמותת במקום התנגדות לתכנית. בהתנגדות הועלו מספר טענות ודרישות שחלקן כלליות וחלקן עוסקות באתרי טבע ספציפיים. אחת הדרישות המרכזיות בהתנגדות הייתה “לשנות את גבולותיהם של האתרים סביב השכונות הפלסטיניות כך שלא יכללו את שטחי ההרחבות שהוצעו לשכונות אלה בתכנית המתאר ירושלים 2000″ , זאת על מנת למנוע את העמקת האפליה התכנונית. דרישה זו לא התקבלה.

דרישה נוספת הייתה לבטל את האפשרות להוציא היתר בנייה לאתרי הטבע מתוקף התכנית. באופן כללי, הויתור על תכנון מפורט לאתרי טבע נראה תמוה ובפרט עלה החשש כי אפשרות זו תביא להקמה בפועל של גן לאומי במורדות הר הצופים, במקום שאין לכך תכנית מאושרת. בהקשר זה הוגשו התנגדויות גם על ידי תושבי השכונות אל-עיסאוויה ואט-טור, ששטחי הגן הלאומי המתוכנן הם גם השטחים היחידים שיכולים לאפשר שיפור ופיתוח הולם של השכונות . הדרישה בנוגע להיתרים התקבלה בחלקה – התנאים למתן היתרי בנייה אמנם לא בוטלו אך הם צומצמו באופן מספק.  בנוסף, אחד האתרים שדרשנו לבטלו אכן בוטל – אתר קטן אמנם אך עצם הביטול מראה כי יש לבדוק שוב את נחיצותם של השטחים המרובים כל כך שנכללו כבהינף יד בתכנית.

לקריאת ההתנגדות –לחץ כאן 

לקריאת ההחלטה – לחץ כאן .