English | العربية

יום זכויות האדם בינלאומי

10 בדצמבר 2020

כבכל שנה קובע האו”ם נושא עבור יום זכויות האדם הבינלאומי. הנושא שנבחר השנה הוא לבנות מחדש טוב יותר (Build Back Better)תוך הבטחת ההגנה על זכויות האדם במסגרת המאמץ הגלובלי ליציאה והתאוששות ממגיפת הקורונה. השגת המטרות הגלובליות תלויה ביכולת ליצור שוויון הזדמנויות לכולם, לטפל בכישלונות שחשפה המגפה ולהשתמש בעקרונות של זכויות אדם בכדי להיאבק באי שוויון, הדרה ואפליה.

אתגרי העיור, כגון העמקת אי השוויון והתרחבותן של שכונות העוני, מעידים על תופעה רחבה של פגיעה בזכויות אדם בעיר ובמיוחד בזכות לדיור הולם, למי שתייה נקיים ולתברואה מספקת. רק כאשר כל ההיבטים של זכויות האדם יכובדו, תהפוך מגמת העיור לגורם משמעותי לשינוי חברתי.

עמותת במקום, עומדת בדיוק בצומת שבין תכנון לבין זכויות אדם. גם בישראל הקורונה חושפת יותר מתמיד את התוצאות של תכנון לא הוגן לקהילות פגיעות במיוחד. העמותה עוסקת תמיד ועכשיו ביתר שאת בהגנה על זכויתיהן של קהילות אלו בשדה התכנון, ונרתמת למאבק לבנות מחדש טוב יותר.