English | العربية

יישום החלטת ממשלה 922

ממשלה מס’ 922 מחודש דצמבר 2015, אשר הקצתה כ-15 מיליארד ש”ח לפיתוח וקידום כלל ההיבטים של החברה הערבית, בין השאר גם בתחום של תכנון, בנייה ופיתוח מקומי, קובעת בין היתר, שעל מינהל התכנון להשלים “… תכנון מתארי עדכני בכלל יישובי התכנית העולים על 5,000 תושבים במהלך החומש.” ההחלטה מחייבת את המדינה ליזום הכנתן של תכניות מתאר חדשות בכל אותם יישובים, להשתתף במימון עריכתן של תכניות מפורטות הכוללות איחוד וחלוקה על קרקעות פרטיות, להכין תכניות מפורטות על קרקעות מדינה, לממן חלק מעלויות הפיתוח בשכונות חדשות, לשדרג תשתיות בשכונות וותיקות, ועוד.

במשך השנים נערכו לא מעט תכניות מתאר ותכניות מפורטות לאור תפיסות משתנות במדיניות התכנון כלפי האוכלוסייה  הערבית, אשר לא תמיד ענו על הצרכים האמתיים של התושבים ושל הרשויות המקומיות עצמן.  גם הליכי התכנון שקודמו החל משנת 2000 לא היו שונים מכך ותכניות מתאר רבות שמגיעות לשלב מתקדם של הפקדה ואישור אינן נותנות תשובה מלאה לכלל המצוקות הקיימות בתחומי התכנון והפיתוח המקומי ביישובים הערביים. לכן עדיין במקרים רבים הן אינן מעודכנות, אינן תואמות את צרכי האוכלוסייה, ולעתים אינן ניתנות ליישום.

לקראת הכנתן של תכניות מתאר ותכניות מפורטות חדשות ביישובים ערביים, כתבנו בחודש מאי 2017 נייר עמדה  אשר הציג סדרה של המלצות במטרה לסייע למוסדות התכנון ברמה המחוזית והארצית בבואם לדון על התכניות השונות, בהתבסס על ניסיון שנצבר על ידינו.

עם סיומה של המחצית הראשונה של תקופת ביצוע ההחלטה, ערכנו “בחינת ביניים” , בה בחנו את רמת היישום וההצלחה של החלטת 922 בתחום התכנון והדיור, מתוך נקודת המבט של קידום הליכי תכנון ופיתוח ביישובים הערביים על מנת להשוות אותם ליישובים יהודיים. הממצאים העיקריים הן כדלקמן:

  • בשנים האחרונות מתקיימים הליכי תכנון רבים ביישובים ערביים ברמה מתארית, ועצם קיומם הינו דבר חיובי. מצד שני, אין ספק שחלק מאותם הליכים התחילו לפני קבלת החלטה 922 ולכן קשה להעריך את ההשפעה התקציבית בעניין זה.
  • במקומות מסויימים הליכי התכנון המתארי מלווים בהכנה של תכניות מפורטות בשטחים המוסכמים מראש לפיתוח, לרוב במסגרת הוותמ”ל. מהלך תכנוני מקביל מייעל את עבודת הוועדות ומצמצם את משך הזמן לתכנון, אך לדעתנו עדיף לקדם תכניות מפורטות בוועדות המחוזיות ולא בוותמ”ל.
  • הליכי התכנון החדשים מייצרים מלאי תכנוני משמעותי למגורים בחלק מהיישובים, אך ספק אם ניתן יהיה ליישמו מכיוון שלרוב הוא מושתת על קרקעות פרטיות לגביהן אין למדינה יכולת לחייב את מימוש הבנייה בהן.
  • על מנת להבטיח פתרונות מגורים עבור כלל האוכלוסייה יש להקפיד על צירוף אדמות מדינה באופן משמעותי בכל היישובים הערביים בהתאם לצרכים האמיתיים בכל אחד מהם