English | العربية

ילדי ירושלים המזרחית זקוקים לבית-ספר אבל העירייה בוחרת לממש זכות זו ועל הדרך להרוס בית של משפחה.

ילדי ירושלים המזרחית זקוקים לבתח-ספר אבל העירייה בוחרת לממש זכות זו ועל הדרך להרוס בית של משפחה. להרוס חיים של תושבים.