English | العربية

יער גבעות גורל

התנגדות לתכנית מתאר מפורטת

26 ביוני 2009

‘במקום’ הגישה התנגדות לתכנית מתאר מפורטת להרחבת שטחי יער באזור גבעות גורל, בתחום המועצה האזורית בני שמעון שבנגב. התכנית חורגת מהוראות תמ”א/22, מתעלמת מיישוב בדווי לא מוכר בתחומה, חוסמת את האפשרות להכרה בו ולצירופו לתחום השיפוט של לקיה, ובתוך כך סותרת את המלצות ועדת גולדברג.

הקרן הקיימת לישראל יזמה תכנית מתאר מפורטת להרחבת שטחי יער באזור גבעות גורל. שטחה של התכנית קרוב ל-32,000 דונם, והיא מבקשת להכפיל שטחי יער מאושרים בתמ”א/22 באזור גבעות גורל מכ-14,000 דונם לכ-28,400 דונם. הכפלת השטח היא תוצאה של צירוף שטחי יער מאושרים במסגרת תכנית המתאר המקומית למועצה אזורית בני שמעון, והפיכת כ-11,000 דונם של שטחים המיועדים לחקלאות ליער.

שטח התכנית ממוקם בין הכבישים 40 במערב ובדרום, 60 במזרח ו-31 בצפון, בתחום המועצה האזורית בני שמעון שבנגב, וגובל בתחומי השיפוט של עיריית באר שבע מדרום, מועצה מקומית לקיה ממזרח ומועצה מקומית להבים מצפון.

עיקרי ההתנגדות

  1. חריגה מהוראות תמ”א/22: מטרת התכנית לפרט את שטחי היער המאושרים במסגרת תמ”א/22. בפועל, היא מכפילה כאמור את שטחי היער. 
  2. התעלמות מאוכלוסייה בדווית המתגוררת בשטח התכנית: התכנית מתעלמת מכפר בדואי לא מוכר באזור עוג’אן צפון (מצפון ללקיה) המונה כמה מאות נפשות, וממשפחות בדואיות נוספות המתגוררות בתחומה, ומתירה את הריסת בתיהם מבלי להציע פתרון התיישבות חלופי עבורם. בנוסף, שינוי הייעוד של הקרקע החקלאית יפגע בפרנסתה של האוכלוסייה הבדואית, וישלול ממנה את האפשרות לרעות צאן ולעבד את הקרקע. 
  3. צמצום שטחים לפיתוח עתידי של לקיה: פוטנציאל הפיתוח וההרחבה של לקיה לכיוון דרום יבוא לידי ביטוי כשתאושר תכנית המתאר למטרופולין באר שבע (תמ”מ/23/14/4), אך ייתן מענה לגידול האוכלוסייה הצפוי בטווח זמן קצר בלבד. השטחים שמצפון וממערב ליישוב מהווים פוטנציאל ראוי לפיתוח בטווח הביניים ובטווח הארוך, ובתוך כך גם יספקו פתרון התיישבות לכפר הבדואי הלא מוכר באזור עוג’אן צפון. אולם תכנית יער גבעות גורל חוסמת לחלוטין את אפשרות ההתרחבות של לקיה לכיוון צפון. 
  4. פגיעה ביכולת ליישם את המלצות ועדת גולדברג: התכנית סותרת את המלצות ועדת גולדברג, אשר אומצו על ידי הממשלה. הוועדה המליצה, בין היתר, לסמן את הכפרים הבדווים הלא מוכרים במסמכי תכנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולין באר שבע בתור “יישובים במעבר” (סעיף 109 במסמך ההמלצות של הוועדה). כמו-כן, המליצה הוועדה לבחון אפשרות לצרף כפרים לא מוכרים ליישובים המוכרים תוך הרחבת שטח השיפוט של היישוב המוכר (סעיף 115). משמעות הדבר, שניתן יהיה לבדוק אפשרות להרחבת תחום השיפוט של המועצה המקומית לקיה, כך שתכלול בתחומה את תושבי אזור עוג’אן צפון. מאחר שתכנית יער גבעות גורל חוסמת את אפשרות ההתרחבות של לקיה צפונה, אישורה יסכל את ההיתכנות התכנונית להכרה בתושבי אזור עוג’אן צפון וצירופם לתחום השיפוט של לקיה, שכן היא מגדירה את השטח הרלוונטי כשטח יער.

בנוסף להתנגדות של ‘במקום’, הוגשו התנגדויות של תושבים בדואים המתגוררים בתחום התכנית ושל המועצה המקומית לקיה.

גבעות גורל – התנגדות, PDF