English | العربية

יפו

בעקבות הוצאתם של 497 צווי פינוי והריסה לדיירי דיור מוגן פלסטינים ביפו, קיימה ‘במקום’ כנס בינלאומי בעיר בסוף אפריל 2007, בשיתוף עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, ובתיאום עם הוועדה העממית היפואית להגנה על הזכות לאדמה ולדיור. הוועדה העממית הוקמה כקואליציה של ארגונים מקומיים ופעילים חברתיים, במטרה להיאבק בצווי הפינוי ובמצוקת הדיור ביפו.

במסגרת הכנס נערך סיור במבנים שדייריהם קיבלו צווי פינוי, ולאחר סדרת הרצאות ודיונים התקיימה סדנה בהשתתפות מתכננים ומשפטנים, שהתמקדה בנושא הצווים. בעקבות הסדנה, התגבש ב’במקום’ צוות פעילים לנושא מצוקת הדיור ביפו, ונרקם שיתוף פעולה הדוק ומתמשך עם הוועדה העממית.

דו”ח
לאחר כשנתיים של לימוד הנושא על כל היבטיו ומורכבותו בעזרת פעילי הוועדה העממית היפואית להגנה על הזכות לאדמה ולדיור, הפיק צוות הפעילים של ‘במקום’, בשיתוף עם המעבדה לתכנון עם קהילה של הטכניון, דו”ח בנושא מצוקת הדיור ביפו, שיצא לאור באפריל 2009.

ב-29.3.09 נערך כנס ערים מעורבות ביפו, בו הוצגו עיקרי הדו”ח. תקציר נייר העמדה תורגם לערבית, ועמוד במרכזו של כנס לקהילה המקומית. בשיתוף עם נציגי הקהילה, הוקמו מספר ועדות במטרה לנהל פעילות ציבורית בקרב מקבלי ההחלטות.

דיור בר השגה
צוות יפו ונציגי הוועדה העממית השתתפו במפגשי שיתוף הציבור שיזמה עיריית תל אביב יפו במסגרת הכנת תכנית מתאר מקומית לעיר, והעלו לדיון את הסוגייה של דיור בר השגה. הנושא שולב במסמך המסכם של התהליך, “דוח 3.0 – בניית חלופות תכנון אינטגרטיביות”. פעילי צוות יפו, בשיתוף עם נציגי “שתי”ל”, הכינו מסמך ובו הערות להיבטי הדיור בר-ההשגה ביפו שהופיעו בדוח. המסמך נשלח באוגוסט 2009 לראש היחידה לתכנון ארוך טווח במינהל ההנדסה של עיריית תל אביב יפו.