English | العربية

כבישים עוקפים

התנגדויות

2000-2002

במסגרת תכנון כבישים עוקפים באזור רמאללה הוצעו, בין השאר, תוואים לשני כבישים. אחד, העובר דרך הכפרים ג’לזון ועין יברוד ומחבר בין ההתנחלויות בית אל ועופרה והשני – באזור אל – בירה. שני הכבישים הוצעו במסגרת תכניות מתאר מפורטות כחלק מן התכנון של מדינת ישראל בשטחי C, הנמצא בשליטה ביטחונית ישראלית ותחת סמכות רשויות התכנון במסגרת המנהל האזרחי. כמו רבים מהכבישים העוקפים בשטחים, גם סלילת כבישים אלה תתבצע על פי צו צרכי בטחון שנחתם על ידי אלוף פיקוד המרכז. לצורך סלילת הכבישים מופקעות אדמות חקלאיות מתושבי הכפרים הסמוכים לתוואי הכביש. הקרקעות הללו משמשות לגידול ירקות וזיתים ומושקות במי מעיינות. השטח שבו עובר הכביש באזור עין יברוד מוגדר כשמורת טבע וכולל ערכי טבע נדירים. תושבי הכפרים, באמצעות מרכז ירושלים לזכויות אדם ועורכי דינם, פנו ל’במקום’, על מנת לקבל את חוות דעתה המקצועית, באשר לתוואי המוצע של הכבישים, בשלבי הכנת התכנית ובשלב ההתנגדות לאחר הפקדתה.

פעילות ‘במקום’

צוות של ‘במקום’ סייר בשטח יחד עם נציגי התושבים ובחן את התוואי המתוכנן. הוחלט לאמץ אסטרטגיה כפולה: מצד אחד לפעול במישור התכנוני – משפטי על ידי כתיבת חוות דעת מקצועית והצגתה מול ועדת התכנון העליונה ביהודה ושומרון, ומצד שני לפעול לגיוס דעת קהל בארץ ובעולם. במקום חוותה דעתה המקצועית כנגד התוואי המוצע בכתב ובדיונים בעל פה בפני מוסדות התכנון במנהל האזרחי. גופים ומומחים אחרים, שעיסוקם בתחבורה ובסביבה, ובהם החברה להגנת הטבע, המכון הישראלי לתכנון מחקר ותחבורה, עמותת תחבורה היום ומחר ואחרים, היו אף הם שותפים פעילים לעמדה זו.

עיקרי ההתנגדות

הוגשו שתי חוות דעת, בפרקי זמן שונים, שעיקריהן כדלקמן:

  1. תכנון הכבישים לא תואם עם התושבים המקומיים ולא נבדקו צורכיהם. טענת המנהל האזרחי, כאילו לתושבים יש צורך בכביש זה או במשנהו, מופרכת, כיון שקיימים כבישים אחרים המשרתים את האוכלוסייה היטב. לפיכך אין כל הצדקה תחבורתית לסלילת הכבישים, הנובעת משיקולים אחרים לחלוטין.
  2. יש בסלילת הכביש משום פגיעה קשה בחקלאות, ומכאן בהכנסה העיקרית של תושבי הכפרים.
  3. סלילת הכביש בטופוגרפיה קשה מחייבת בניית מתלולים, עבודות עפר בהיקף משמעותי ומילוי ואדיות נרחב. כל אלה מהווים פגיעה נופית וסביבתית חמורה.

זאת מעבר לפגיעה בצמחיה נדירה הקיימת במקום, במעיינות ובאדמות חקלאיות פוריות במיוחד באזור זה. שיקולי הביטחון, שכנראה הנחו את יוזמי התכנית, אינם מופיעים באופן רשמי בהגדרת מטרות התכנית. מעבר לכך, טענה ‘במקום’ כי קיימים פגמים בהליכי אישור התכנית, כגון אי הצגה מלאה ומדויקת לתושבים ששטחיהם עתידים להיות מופקעים לטובת התכנית והעשויים להיפגע מסלילת הכביש. כן נטען כי מערך הדרכים המוצע אינו נובע מתכנון אזורי כולל, וכי קיימת דיספרופורציה בין רוחב הכביש לרוחב הדרך המוצעת, הבא לידי ביטוי בין השאר ברוחב קווי הבניין. העדר תכניות מדידה מעודכנות פוגע בשקיפות המידע שזכאי לקבל אדם שקרקעותיו מופקעות.

תוצאות

תכנון הכביש באזור ג’לזון – עין יברוד הוקפא ככל הנראה. שמיעת ההתנגדויות טרם הושלמה.