English | العربية

כביש 31 בקטע צומת שוקת-ערד

התנגדות

8 בדצמבר 2009

‘במקום’ והמועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב הגישו התנגדות למועצה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום לדרך 31 בקטע צומת שוקת-ערד.

טענת המתנגדות היא כי שוב מקדמים במוסדות התכנון תכנית, אשר מתעלמת מזכויותיה ומקיומה של האוכלוסייה הבדווית. התכנית, שנועדה להסדיר את תוואי כביש 31 מצומת שוקת עד למבואות העיר ערד, פוגעת באדמות ובבתים של התושבים הבדווים החיים היום באזור.

התנגדות כביש 31 , PDF