English | العربية

כמאנה-מתחם מזרחי

חוות דעת תכנונית

2010

‘במקום’ נתבקשה על ידי ארגון עדאלה להגיש חוות דעת תכנונית שתגבה את העתירה בבג”ץ של תושבי היישוב כנגד שתי תכניות לתכנון היישוב.

לצורך כך גיבשה ‘במקום’ תפיסה תכנונית שונה, על בסיס לימוד מסמכי התכנית, ביקור בכפר ופגישות עם התושבים. חוות דעת המומחים שהגישה במקום כללה שני מרכיבים עיקריים:

ראשית, התמודדות עם הנחות היסוד של התכנית המוצעת. התפיסה שהנחתה את התכנון היתה שהכפר הולך ומשתלט על השטח, עד כדי חסימת המרחב שבין הישובים היהודיים כמון ומכמנים. לעומת זאת, על פי תפיסת העמותה, ההתיישבות בהר כמון מתפרסת כאשכול הכולל ישובים ושכונות. בין כמאנה מזרח וכמאנה מערב עובר ואדי עמוק והם אינם נפגשים, כך שניתוח שמתחשב בטופוגרפיה מראה שאין ישוב אחד המאיים על ישוב אחר. התכנית הרחיקה את הכמאנות מהכביש ויצרה חגורה ירוקה. במקום טענה שניתן לעשות דבר דומה בשכונת ג’לסה. לתושבי השכונה יש שטחים רבים מצפון, במדרונות היורדים לכיוון כביש עכו-צפת, והם הביעו נכונות לפנות חלק מהמבנים הסמוכים לכביש ולהתפתח צפונה.

הביקורים בכפר הוכיחו כי לתושבים יש זיקה חזקה וממשית למקום, ואין בסיס לטענה כאילו יש כאן השתלטות שלא כדין על השטח. בין השאר בלטו מבני האבן שנבנו לפני למעלה מחמישים שנה, ורמת הטיפוח הגבוהה שכללה גינון בשטחים הציבוריים. פינוי תושבי ג’לסה אל המתחם המתוכנן הוא, אם כן, פגיעה קשה ובלתי נסבלת מבחינתם. על פי תפיסת במקום ניתן היה לפתור את הבעיה התכנונית על ידי הוספת ג’לסה לתכנית המקומית של כמאנה, וזאת ללא צורך בשינוי תכנית המתאר המחוזית.

בג”צ קיבל את העתירה, קבע כי במסגרת הכנת התכנית יש להיוועץ עם תושבי האזור והחזיר את הנושא לעיון מחודש של ועדות התכנון.

כמאנה חוות דעת תכנונית, PDF

כמאנה פסק דין, PDF