English | العربية

כפר א-תוואני

התנגדות, פברואר 2009

תכנית מתאר מיוחדת לכפר א-תוואני שבדרום הר חברון מציעה להגדיל את שטח הפיתוח של הכפר בכ-22 דונם. ‘במקום’, בשם מועצת הכפר ושתיים מתושבותיו, הגישה התנגדות לתכנית בפברואר 2009, בטענה שהתכנית המופקדת לוקה בכשלים מהותיים, וכתוצאה מכך אינה מספקת פתרון תכנוני נאות לצרכים של תושבי הכפר.

הכפר א-תוואני ממוקם מדרום-מזרח לכביש 317, בדרום הר חברון. ראשיתו ביישוב-בת עונתי שנוסד על ידי תושבים מיטא בשלהי התקופה העות’מאנית (המאה ה-19), והפך בהדרגה ליישוב קבע. בכפר 380 תושבים, המתפרנסים בעיקר מחקלאות בעל ומרעיית צאן.

תכנית המתאר המיוחדת 1764/1/05, שפורסמה להפקדה ב-28.12.08, מציעה להגדיל את שטח הפיתוח של הכפר א-תוואני בכ-22 דונם. ‘במקום’, בשם מועצת הכפר ושתיים מתושבותיו, הגישה התנגדות לתכנית ב-23.2.09, בטענה שהתכנית המופקדת לוקה בכשלים מהותיים, וכתוצאה מכך אינה מספקת פתרון תכנוני נאות לצרכים של תושבי הכפר. כשלים אלה נובעים בעיקרם מרמת הפירוט הנמוכה בתכנית; מאופן הכנתה של התכנית, המבוססת על תצלום אוויר, ולא על מפה מצבית; מהעובדה שהתכנית מבקשת להחיל על הכפר הוראות שהוכנו במתכונת של תקנון סטנדרטי, אשר אינן מותאמות לצרכים הייחודיים של תושבי א-תוואני; מהתעלמותה של התכנית המופקדת מאופי הבנייה ומשימושי הקרקע הקיימים בשטח; ומהעובדה שטרם הכנתה של התכנית לא בוצע סקר תכנוני כנדרש בסעיף 14 לחוק הירדני ולא נאספו נתונים חיוניים.

א-תוואני – התנגדות, PDF