English | العربية

לוד – הערות לתכנית המתאר

מסמך מדיניות, יוני 2014

תכנית המתאר המקומית החדשה לעיר לוד (לד/10000) נמצאת בהכנה מאז שנת 2010. בתחילת חודש אוגוסט 2013 הוחלט להפקיד אותה לעיון הציבור ומתן אפשרות להגיש התנגדויות. מדובר בתכנית חשובה ביותר, לאור העובדה כי תכנית המתאר הקודמת של העיר לוד (תכנית מס’ לד/1000) הוכנה במהלך שנות ה-70′ וקיבלה תוקף בחודש יוני 1979. אין חולק כי הכנתה של תכנית מתאר חדשה היה דבר נחוץ מזה שנים רבות : תכנית לד/1000 לא יכלה לחזות את תהליכי הפיתוח המואצים שעברו על לוד בשנות ה-90′ ותחילת שנות ה-2000, והם התרחשו ללא יד מכוונת מבחינה תכנונית.

בהעדר תכנית מתאר, הקמתן ואכלוסן של שכונות בנות אלפי יחידות דיור שעוטפות את לוד ממזרח וצפון-מערב נעשה ללא מערכות דרכים מתאימות ואף קיים מחסור של מבני ציבור ושטחים פתוחים; תהליך ההכרה וההסדרה תכנונית של השכונות הערביות במרכז ומערב העיר נמשכים שנים רבות מדי; תכניות נחוצות ברמה העירונית מקודמות מבלי לבחון את ההשפעה על סביבתן המידית; מסילת הברזל שחוצה את העיר לכיוון נתב”ג תוכפל במפלס הקרקע, מבלי שמערכת התכנון נתנה את הדעת על ההשלכות השליליות הצפויות על העיר והתושבים כאחד.

לצד החשיבות שבקידום תכנית מתאר מקומית חדשה לעיר לוד, ישנם לא מעט נושאים שיש לבחון לעומק מתוך מגמה למצוא עבורם פתרון תכנוני ראוי וישים יותר. לקראת ההפקדה של תכנית המתאר, הכינה ‘במקום’, בשיתוף עם עמותת שתיל, מסמך ובו הערות למספר נושאים עקרוניים בתכנית המתאר החדשה. המסמך הוגש לגורמים האחראיים בעיריית לוד בחודש מאי 2014. בין ההערות:

שנת היעד של התכנית, 2030, קרובה  מידי לעיר בת 70,000 תושבים כמו לוד. היא אינה מאפשרת הגדרת חזון או אופק תכנוני ארוך טווח מספיק, שיענה על צרכי האוכלוסייה בהתאם לגידולה.

תחזיות גידול האוכלוסייה שמלוות את תכנית המתאר שגויות לגבי היחס שבין שתי קבוצות האוכלוסייה העיקריות המרכיבות את העיר, האוכלוסייה היהודית והערבית. עורכי תכנית המתאר מתבססים על הערכות כי בשנת 2030  77.3% מתושבי העיר יהיו יהודים ולעומתם 22.7% יהיו ערביים. לעומת זאת, הערכות שכוללות את התחזיות המעודכנות של הלשכה המרכזית לסטטסיטיקה אודות קצב הגידול של כלל האוכלוסיות במדינה, מובילות להערכה של  התפלגות האוכלוסיה בלוד לכ- 68.7% אוכלוסייה יהודית לעומת 31.3% תושבים ערביים.

בחינה ראשונית של צפי גידול האוכלוסייה בשנים הקרובות לצד פוטנציאל המימוש של יחידות הדיור המאושרות, מלמדת שבשנים הקרובות עלול להמשך המחסור בדיור בקרב הציבור הערבי בעיר, בעיקר אצל זוגות צעירים. כתוצאה מכך צפויה לגבור המגמה של מעבר אוכלוסיה ערבית לשכונות מעורבות. על כן, חשוב שתכנית המתאר תיתן מענה לצרכים של אותה אוכלוסיה מבחינת מבני ציבור המותאמים לאופייה.

נושאים נוספים שהוצגו בהערות התכנית : הצורך בבהשלמת תהליך ההכרה וההסדרה תכנונית של השכונות הערביות בלוד, תבניות הבניה בעיר, והצורך בהתייחסות להיבטים חברתיים בפרויקטים של התחדשות עירונית ושל שימור בעיר. להרחבה בנושא התחדשות עירונית בפרויקטים של פינוי בינוי בעיר לוד, לחצו כאן.

קישורים :