English | العربية

למען עתיד טוב יותר

שמחות לעדכן שהצלחנו לגייס מעל ל-200,000 ₪. ההצלחה היא של כולנו ובתקופה בה המרחב של החברה האזרחית בכלל ושל ארגוני זכויות האדם בפרט הולך ומצטמצם, אין הדבר מובן מאליו!
הקמפיין הסתיים אבל את התמיכה שקיבלנו ניקח אתנו הלאה לעתיד חדש של עבודה בתחושה של אופטימיות ושייכות. שייכות למעגל א.נשים רחב ונדיב, אשר רוצה כמונו, לראות כאן חברה טובה יותר, חברה שמכבדת את זכויות האדם של כולם.
בשם הועד המנהל וצוות העובדים אנחנו מודות מקרב לב, לכל אחד ואחת מכן – מתנדבים, מארגנות, משתפות ומתקשרים וכמובן גם תורמים ותורמות, על התמיכה והאמון בעבודתנו.