English | العربية

מדוע אין פיתוח?

חסמים בפני פיתוח בכפרים הבדואים המוכרים בנגב  והדרכים להסרתם

דו”ח, אוגוסט 2014

logo2higher resolution

הפרויקט במימון האיחוד האירופי.  התוכן כולו באחריות עמותת במקום בלבד ואינו משקף את השקפות האיחוד האירופי

בעשור האחרון הושקעו מאמצים רבים בהסדרת ההתיישבות הבדווית בנגב. הממשלה הקצתה תקציבים גדולים להכנת תכניות לכפרים, הקימה מערכת ארגונית ומינהלית ענפה שאחראית עליהם והשקיעה כספי פיתוח, בעיקר בהקמת בתי ספר ובסלילת כבישי גישה אליהם.

על רקע מאמצים אלה בולטת העובדה, שמבין 11 היישובים שהוכרו ב-15 השנים האחרונות, רק בכפר אחד נעשה פיתוח פיזי, וגם שם מדובר בפיתוח חלקי בלבד. בכל היישובים האחרים, בהם כפרים שהוכרו כבר בסוף המאה ה- 20, לא בוצע פיתוח ומצבם דומה לזה ששורר בכפרים שלא הוכרו ולא תוכננו. רוב רובם של תושבי היישובים שהוכרו מנותקים מתשתיות בסיסיות כמו חשמל, מים וביוב, ואינם יכולים להוציא היתרי בנייה. כתוצאה מכך, תושבי הכפרים נתונים תחת לחצים אדירים ונאלצים להתמודד עם מציאות בלתי נסבלת: מצד אחד, הם זקוקים למבני מגורים. מצד שני, בהיעדר אפשרות לקבל היתרי בנייה ולבנות כחוק, כל בנייה חדשה נמצאת תחת איום של הריסה.

על רקע מציאות זו, ערכה ‘במקום’ בשנים 2012 -2013 מחקר עומק בין-תחומי, במטרה לחשוף את החסמים המונעים את פיתוח הכפרים, לנתחם ולהבינם, ולהציע דרכים להסרתם. לצורך המחקר שולבו כלי מחקר ופרספקטיבות אנתרופולוגיים ותכנוניים והממצאים מאירים את הקשר שבין פריסה מרחבית לבין חברה ותרבות.

לקריאה הדו”ח המלא בPDF: מדוע אין פיתוח -חסמים בפני פיתוח בכפרים הבדואים המוכרים

גרסת הדפסה PDF: מדוע אין פיתוח – חסמים בפני פיתוח בכפרים הבדואים המוכרים

החסמים העיקריים:

 1. התניית הפיתוח בהסדר בעלות על קרקע המצויה במחלוקת בין הבדואים למדינה
 2. מדיניות תכנון ופיתוח שתפיסותיה שונות מעקרונות הפיתוח המקומי בכפרים
 3. ריבוי רשויות ללא היררכיה ברורה ושימוש בפרקטיקות בעייתיות
 4. שלטון מקומי חסר יכולת תפקוד

עיקר ההמלצות להסרתם:

 1. הקפאה של הריסות בתים ואישור בנייה זמנית לזוגות צעירים ליד בית ההורים
 2. הטמעה של עקרונות הפריסה המרחבית המקומית בתכנון הסטטוטורי של היישובים הבדואים
 3. שיתוף ציבור מלא לאורך כל תהליך התכנון והפיתוח
 4. ביטול התניית הפיתוח בהסדר הבעלות על הקרקע
 5. משא ומתן פתוח במטרה להגיע להסכמות בנושא הקרקע
 6. שינוי יעדיה של רשות הבדואים וחיזוק השלטון המקומי, תוך צמצום גופים ומנגנונים
 7. סיוע כלכלי משמעותי ומינוף התכנון לפיתוח כלכלי

אנו מאמינים כי אימוץ ההמלצות במלואן וכמקשה אחת חיוני להצלחת המהלך. המדינה תגדיר כך סדר יום חדש ביחסיה עם הקהילות הבדוויות ותשדר מסר של פתיחות ואחריות ביחס לצורכיהם ולמצבם.