English | العربية

מדיניות תכנון הרסנית בגדה המערבית, 2018-2022

מדיניות תכנון מגבילה והריסות בשטח C של הגדה המערבית שימשו במשך עשרות שנים כלי להגבלת הפיתוח של קהילות פלסטיניות. בשנים האחרונות חלו מספר שינויים בחקיקה, בנהלים ובאכיפה המצביעים על הסלמה מדאיגה והגבלות נוספות על הבנייה והתכנון של התושבים הפלסטינים. השינויים אמנם נקודתיים, אך בעלי השפעה מצטברת. עיקרם הוא סתימת פרצות משפטיות אשר, למורת רוחה של המדינה, סיפקו מענה מסוים לצרכים הומניטריים נוכח מדיניות התכנון המפלה.

אנו מפרסמים היום מסמך (באנגלית) המתאר את השינויים שנערכו בשנים האחרונות ואת הפשעתם המצטברת, עד למצב לפיו כמעט שאין אפשרות לפנות לארכאות כדי להציל בית מהריסה או החרמה.

לקריאת המסמך המלא (באנגלית)  כאן

צילום: גיא בוטאביה