English | العربية

מהנעשה בכנסת

נובמבר 2013

הכנסת חזרה מפגרה ואנחנו חזרנו לדיונים בוועדת הפנים של הכנסת. על סדר יומה של הוועדה מספר הצעות חוק ש’במקום’ משתתפת בדיונים בהן מדי שבוע: הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (חוק הוד”ל), הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס’ 102) והצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב.

אנו נעדכן בנוגע למסמכים ולהערות שאנו מגישים לוועדה.

השבוע, ב 5.11.13, בדיונים בהצעת חוק התכנון והבנייה, דנו בין היתר בסעיף 52, שיאפשר למדינה ולרשויות מקומיות לבנות פרויקטים גדולים בלי צורך בתכנית מתאר, בלי היתרי בנייה ובלי צורך לעמוד בתקני בטיחות. הסעיף הזה הוא ניסיון של המדינה לעקוף פסק דין שנתן בג”צ בעתירה שהגישה ‘במקום’ נגד שר הפנים, שתיקן תקנות שאפשרו לבנות את מתקני הכליאה למבקשי מקלט בנגב בפטור מהיתרי בנייה ושלא לפי תכנית תקפה שאושרה כדין.
סעיף 52 להצעת החוק הנוכחית לא רק עוקף את החלטת בג”צ, אלא גם מרחיב עוד יותר את האפשרות לבנייה שלא לפי תכנית מתאר מאושרת ובלי היתרי בנייה: לא רק באזורים כפריים, אלא בכל רחבי המדינה, לרבות במרכזי הערים הגדולות ובכל מקום אחר שהוא.