English | العربية

מונחי יסוד בתכנון : לקרוא ולהבין תוכניות

תוכניות מעצבות את המרחב שמסביבנו ומשפיעות במידה רבה על איכות חיינו. הן קובעות בין השאר איפה מותר לבנות והיכן אסור, מה גובה המבנים שיוקמו, היכן ייבנו מוסדות ציבור, מה רוחב הכבישים שייסללו ואילו שטחים יישארו ירוקים ופתוחים. כל תוכנית עשויה להועיל לגורם מסוים אך לפגוע באחרים. לדוגמה, תוכנית שמאפשרת לסלול כביש ראשי ליד שכונת מגורים תועיל לנהגים רבים, שיוכלו לעקוף את הפקקים בכניסה לעיר, אך תפגע קשה בחייהם היומיומיים של תושבי השכונה. לכן החוק קובע כי כל אדם רשאי להתנגד לתוכנית חדשה שעלולה להשפיע עליו. ואולם, התוכניות כוללות מונחים מקצועיים, שמשמעותם אינה  ברורה לרובנו, והדבר מקשה על הבנת תוכניות, ובמקרה הצורך על הגשת התנגדות להן.

דף מידע זה נועד להבהיר את המונחים הללו. בשל מגבלות מקום נתייחס רק למונחים החשובים והשכיחים ביותר.

להורדת דף המידע המלא :”מונחי יסוד בתכנון: לקרוא ולהבין תוכנית

מידע נוסף במילון המונחים שלנו.