English | العربية

מיפוי חברתי לקראת התחדשות עירונית

דו”ח סיכום, אוקטובר 2015

דו”ח זה נכתב לסיכום תהליך של מיפוי חברתי שנערך בשני בניינים בשכונת נווה אליעזר שבכפר שלם בתל אביב. לדו”ח עצמו היו שתי מטרות: האחת, לשמש את תושבי המתחם ואת המתכננים מעיריית תל אביב ככלי לחשיבה ראשונית על פתרונות תכנון אפשריים במסגרת פרויקט התחדשות עירונית. השנייה, לסייע בבחינת תהליך המיפוי החברתי והשאלות שהוא מעלה: מי יכול לבצע מיפוי חברתי? איזו הכשרה דרושה לשם כך? איך עושים מיפוי חברתי? איך אילו שאלות יש להפנות לתושבים? כיצד לסכם את תשובותיהם? ולסיום כיצד ניתן להפיק מסקנות תכנון מן המיפוי החברתי?

מיפוי חברתי הינו כלי אשר אמור לספק מידע לגבי הפרופיל הסוציו- אקונומי, הצרכים והרצונות של תושבי השכונה או המתחם המיועדים להתחדשות עירונית. כלי זה נועד לשמש חלק מבסיס המידע שעומד לרשות המתכננים וקובעי המדיניות בטרם קבלת החלטות לגבי אופי התכנון המיועד למתחם. כמו כן המיפוי החברתי נועד להשיג מספר מטרות נוספות בינהם: ידוע התושבים לגבי המגמה לבצע התחדשות עירונית ,לבחון כיצד התושבים רואים את השכונה בהווה ובעתיד ולסייע בפיתוח פתרון תכנוני שיהיה מותאם לצרכי התושבים הקיימים.

המיפוי עצמו נערך על ידי צוות של 14 סטודנטים מן היחידה למערבות חברתית באוניברסיטת תל אביב ובשיתוף עם גורמים בעיריית תל אביב. הדו”ח כולל בתוכו סיכום של הראיונות שערכו הסטודנטים והמידע שנאסף באמצעותם, בנוסף לכך הדו”ח כולל בתוכו מסקנות והמלצות תכנוניות הנגזרות מהמיפוי חברתי זה.

להורדת הדו”ח המלא: מיפוי חברתי לקראת התחדשות עירונית

למה צריך מיפי חברתי? קראו כאן