English | العربية

מכרה הפוספטים שדה בריר

בשנת 2018 אישרה הממשלה את “תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה” (תמ”א 14/ב) המאפשרת בין היתר, כריית פוספטים בשני שטחים צמודים המצויים בבקעת ערד: שדה בריר וזוהר דרום. מכרה הפוספטים  יסכן את בריאותם של אלפי אזרחים, ויביא לפינויים של כ-11,000 תושבים בדואים המתגוררים באזור.

תכנית שדה בריר מקודמת מזה מספר שנים על ידי חברת רותם אמפרט, במטרה להקים מכרה לכריית פוספטים בשטח של כ-26 אלף דונם, ובמרחק של כ-3 ק”מ מערד, מהיישוב הבדואי כסייפה, ובשטח הכפרים הבדואים אלפורעה, אל זערורה, ע’זה, וקטאמת.

הקמת שדה בריר עלולה להיות הרת אסון לכלל תושבי האזור, לרבות לתושבי הכפרים המתגוררים בשטח התוכנית, וזאת הן מבחינה סביבתית-בריאותית והן מבחינה תכנונית. ראשית, ישנם סיכונים בריאותיים חמורים הצפויים להשפיע על האוכלוסייה. על פי חוות דעת אשר הוגשה למשרד הבריאות, אופי העבודה במכרה כוללת פיצוצים ופירוק סלעים אשר תוליד חלקיקי אפר ואבק המכילים קרינה ומהווים סכנה סביבתית ובריאותית לתושבים. בנוסף להשפעות הסביבתיות והבריאותיות המזיקות, התוכנית המוצעת כיום להקמת המכרה, מתעלמת מקיומם של כ-11,000 תושבים בדואים המתגוררים בשטח ובסמוך לו. כאמור, אישור תכנית שדה בריר, תהיה כרוכה בפינוי אלפי אנשים אלו, מבתיהם ומקרקעותיהם.

מבין ארבעת הכפרים הבדואים המצויים בשטח התכנית, הכפר אלפורעה הוכר באופן רשמי ע”י המדינה כבר בשנת 2006 (במסגרת תכנית מתאר מחוזית חלקית-תמ”מ/4/14/59) ולמרות זאת תכנית המתאר ליישוב מתעכבת כעשר שנים בשל המחלוקת סביב תכנית שדה בריר. תושביו סובלים מחוסר פיתוח של תשתיות בסיסיות כגון, כבישים, מים, חשמל ביוב וכו’, והעדר יכולת של בניה כחוק, וכתוצאה מכך, מהריסות בתים.

ב-2019 הגשנו עתירה לבית משפט העליון, יחד עם תושבי אל פורעה, וארגוני זכויות אדם נוספים, ובה ביקשנו לבטל את תכנית המתאר הארצית לכריה וחציבה (תמ”א 14/ ב) בכל הנוגע לכריית פוספטים באתרים שדה בריר וזוהר דרום.

בדיון שהתקיים בבג”ץ ב-27.2.19 הוציא בית המשפט צו על תנאי ליישום התכנית, והורה להחזירה לדיון במועצה הארצית. בכך נרשם הישג למתנגדי התכנית.

קידומה של התכנית מדגים פעם נוספת כיצד מקודמים האינטרסים של קבוצות משקיעים על פני מתן פתרונות למצוקת הדיור החריפה של אוכלוסייה שחיה מזה שנים רבות באותו המרחב, עוד בטרם הכנתן של התכניות הסטטוטוריות. למעשה, יוזמי תכנית זו מתייחסים לשטח כאל ריק, ומתעלמים לחלוטין מקיומם אלפי התושבים המתגוררים במקום.

כריית הפוספטים בשדה בריר מצטרפת לרשימה מתארכת של פרויקטים לתשתיות לאומיות המקודמים בימים אלו בנגב תוך התעלמות מוחלטת מקיומם של תושבים בדואים באזור (מסילות רכבת, רמת בקע, כביש 6, קו המתח העליון ועוד). הקמת תשתיות אלה מביאה לפינויים כפויים של תושבים אלה, חושפת אותם סיכונים בריאותיים ומאיימת בסכנת חיים של התושבים למען אינטרסים כלכליים.

למפה הכפרים הבדואים על רקע שדה בריר וזהר דרום לחצו כאן

למפה שינוי שטח הכרייה  לחצו כאן

תכנית הכרייה בשדה בריר והשפעותיה על תושבי הכפרים הבדואים היושבים באזור פנייה למועצה הארצית, 7 ביולי 2007