English | العربية

מכשול ההפרדה בא-רם

חוות דעת תכנונית

27 ביוני 2004

העיר הפלסטינית אל-ראם שוכנת באזור צפון ירושלים, מונה כ- 60,000 תושבים, ושטחיה משתרעים על כ- 6,500 דונם. אל-ראם עומדת בימים אלו להיות מנותקת מסביבותיה ולהיכלא בין חומות וגדרות ההפרדה, הן מצידה המערבי והם מצידה הדרום מזרחי. כתוצאה מכך יפגע מירקם חיים אורבני שהלך והתפתח במשך שנים רבות, ותושבי העיר ינותקו מסביבתם הטבעית.

צוות ‘במקום’ כתב חוות דעת תכנונית, המציגה כיצד הקמת הגדר בתווראי המתוכנן תפגע בחייהם של עשרות אלפי תושבי העיר.

א-רם – חוות דעת תכנונית, PDF