English | العربية

מכתב לרה”מ לקראת פרסום תכנית הממשלה לשיקום הצפון

לקראת פרסום תכנית הממשלה לשיקום הצפון, ‘במקום’ מבקשת מראש הממשלה, אהוד אולמרט, לדאוג לחלוקת משאבים שוויונית בצפון

‘במקום’ יחד עם ‘המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי’ דורשים מרה”מ, מר אהוד אולמרט, לוודא שחלוקת המשאבים המוקצים לשיקום הצפון בעקבות המלחמה תהיה שוויונית והוגנת כלפי כל קבוצות האוכלוסייה, מיעוטים כיהודים. במכתב משותף של שני הארגונים נקרא ראש הממשלה לנצל הזדמנות זו על מנת לטפל ביסודיות באפליה רבת שנים ממנה סובלים היישובים הערבים בישראל, ובכלל זה בצפון. אפליה זו, שבאה לידי בטוי במחסור חריף בתקציבי פיתוח, היעדרן של תוכניות מתאר, או קיומן של תוכניות שאינן הולמות את צרכי התושבים, וליקויים מערכתיים נוספים, היא הפרה בוטה של זכויות התכנון של האוכלוסייה הערבית.

מתוך המכתב:

לפי פרסומים בתקשורת, במהלך סיורך בצפון, הבעת כוונה לעשות הכל “כדי שחלוקת הכסף בצפון תהיה שוויונית והוגנת, מיעוטים כיהודים. זאת על מנת שהעתיד שנבנה יהיה מבוסס על אחדות ושיתוף כולל בין כל חלקי האוכלוסייה”.

זוהי בשורה חשובה לכל המאמינים בערכים של שוויון וכבוד הדדי בין יהודים לערבים במדינת ישראל. אך כאשר מדובר ביישובים הערביים, אין די בתיקון נזקי המלחמה. על מנת לפתוח עידן חדש ביחס לאוכלוסיה הערבית בישראל, יש לנצל הזדמנות זו לטיפול שורש בהזנחה רבת שנים ממנה סובלים היישובים הללו, בעיקר בתחומים הבאים:

  • ליקויים מערכתיים ביישובים הערביים, בתחום ההכנה למצבי חירום והבטחת שירותי החירום: המלחמה חשפה חוסר מוכנות למצבי חירום והעדר שירותי חירום בסיסיים ביותר, ביישובים אלה. נדרשת הקצאת משאבים ייעודית לצורכי הקמה וניהול שירותי חירום והצלה ואמצעי מיגון מגוונים (מקלטים ציבוריים, ממדי”ם וכו’), בהתאם למאפייני המבנה היישובי של היישובים הערבים.
  • מחסור חריף בתקציבי פיתוח: יש להבטיח הקצאה שוויונית ואף מתן העדפה מתקנת ביישובים אלה, לתקציבים להקמת אזורי תעסוקה, לפיתוח תיירות ולשיקום ופיתוח משלים של התשתיות הציבוריות החברתיות והפיסיות (מוסדות חינוך, בריאות ורווחה, דרכים ומדרכות, מערכות ביוב, ניקוז וטיפול בשפכים וכיוצ”ב). 
  • העדר תוכניות מתאר או קיומן של תוכניות שאינן הולמות את צרכי התושבים: זה שנים על שנים שתוכניות מתאר של עשרות יישובים ערביים בצפון מצויות בתהליכי הכנה, מצב היוצר מצוקה חריפה בתחום הדיור והתעסוקה ופגיעה קשה ברווחתה של האוכלוסייה הערבית. בנסיבות אלה, יש לעצור הריסת בתים שנבנו בעבר מבלי שניתן היה להוציא היתר עבורם, ולהאיץ בדחיפות את השלמת התכניות, תוך שימת דגש מיוחד על התאמתן לצרכים המשתנים של האוכלוסייה והקצאת משאבי קרקע בהתאם להתפתחותה.

מכתב לרה”מ PDF