English | العربية

מלכוד תכנוני

מדיניות תכנונית והריסת בתים במזרח ירושלים

אוקטובר 2004

מלכוד תכנוני– דו”ח שהוכן ע”י ‘במקום’ ו’עיר שלם ירושלים’ קורא לעיריית ירושלים להימנע מהמשך הריסת בתים במזרח העיר. הדו”ח קובע כי מערכת התכנון במזרח ירושלים הגיעה למבוי סתום: לתושבים רבים אין כיום כל אפשרות לקבל היתר בנייה, ולבנות את ביתם על פי חוק, והתוצאה היא בנייה מסיבית ללא היתר. לתושבים רבים אין כיום כל אפשרות לקבל היתר בנייה ולבנות את ביתם על פי חוק, והתוצאה היא בנייה מסיבית ללא היתר. מאידך, על אף מדיניות הריסה אגרסיבית ובוטה שהגיעה לשיא בשנה האחרונה, מערכת האכיפה אינה מסוגלת להתמודד עם הבעיה, ומדיניותה, הפסולה מעיקרה, נכשלה גם לשיטתה.

הדו”ח הוגש לעיריית ירושלים לפני פרסומו הסופי. סמוך לפרסום הדו”ח העבירה עיריית ירושלים את תגובתה ל’במקום’.

הדו”ח המלא, PDF