English | العربية

מעבר צה”ל לנגב

פנייה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת

24 בינואר 2011

‘במקום’ פנתה לחברי ועדת חוץ וביטחון לקראת דיון בנושא מעבר צה”ל לנגב. הפנייה התמקדה בשני היבטים הקשורים לנושא: חלוקת משאבים במרחב וסוגיית שטחי אש.

במסגרת פנייתה מעלה ‘במקום’ שאלות הנוגעות לחלוקת משאבים במרחב, הנובעות מההחלטה להקים בסיס צבאי חדש בשם “קריית המודיעין” דווקא באזור ‘ליקית’, במרחב שבין באר שבע, לקיה, אום בטין ועומר, בהמשך לאזור התעשייה של עומר.

בנוסף, מעלה ‘במקום’ את הטענה כי בכל הנוגע לשטחי אש, במקרים רבים מעדיפה המדינה להיצמד למדיניות תכנון ישנה, שנקבעה לפני שנים רבות ואינה מיושמת בפועל, על פני פתרונות התיישבותיים סבירים וראויים עבור האוכלוסייה הבדווית שחיה בשטח ומתפקדת כקהילה לכל דבר.

בפנייתה מבקשת ‘במקום’ כי חברי הוועדה ייבחנו את הטענות המועלות ויפעלו לשינוי ההחלטות, כדי שיישומן בשטח לא יפגע באוכלוסייה החיה באזורים אלה בנגב.

קרית המודיעין – פנייה לוועדת הביטחון של הכנסת, PDF