English | العربية

מע”ר מזרח בירושלים המזרחית

הוגשה התנגדות עמותת במקום לתכנית מע”ר מזרח – תכנית שימור נטולת מנוף כלכלי שמציעה עירוב שימושים ללא בנייה חדשה למגורים.

תכנית המתאר למרכז העיר המזרחית בירושלים, המכונה מע”ר (מרכז עסקים ראשי) מזרח, היא תכנית חשובה ונחוצה שהתעכבה כבר למעלה מעשרים שנה. העיכוב, שכלל החלפת צוות התכנון שלוש פעמים, לא נבע ממורכבות התכנית אלא מחוסר רצון של מערכת התכנון הישראלית לספק למרכז הפלסטיני של העיר ירושלים תכנון ראוי והוגן ולהוביל את המע”ר לתפקוד עירוני חיוני ומעודכן.

הגרסאות המוקדמות של תכנית המע”ר היו מבטיחות והן כללו בינוי אינטנסיבי עם מלונות, מסחר, תעסוקה ומגורים. התכנית הציעה עירוב שימושים עוד לפני שהמונח הפך מקובל בשפה המקצועית. אך עם התארכות הליכי התכנון ועם החלפת צוותי המתכננים הלך וירד מספר הדירות בתכנית. התכנית המופקדת כעת שמה דגש על שימור, מלונאות ותעסוקה ומזניחה את תחום המגורים. התכנית אמנם כוללת ייעוד קרקע למגורים, אך בפועל מדובר בהסדרה תכנונית של כ-1,000 הדירות הקיימות (שלמחציתן קיימת מסגרת תכנונית קודמת ומחציתן זוכות לראשונה למסגרת סטטוטורית) בתוספת זניחה של נפחי בנייה המאפשרת את בניתן של פחות ממאה דירות חדשות בלבד.

מצוקת הדיור בירושלים המזרחית מוכרת וידועה וככל שעוברות השנים ללא מתן פתרונות ראויים היא רק הולכת ומחריפה. תכנון מחדש של מרכז העיר בעירוב שימושים יכול היה להוות הזדמנות מצוינת לתוספת של אלפי דירות נחוצות.

בהתנגדות התייחסנו למספר היבטים: מחסור בזכויות בניה למגורים; פרוגרמה בעייתית; שימור ללא תמריצים כלכליים; אפלייה פסולה שמובילה לסטייה מנורמות תכנון מקובלות; חוסר בהירות, סתירות וחריגה מסמכות בסעיפי השימור; ועוד.

לקריאת ההתנגדות