English | العربية

משכנות רועים בהר הנגב – קווים מנחים להסדרה תכנונית

עקרונות תכנון, 19 באפריל 2015

מסמך זה נועד להציע תשתית תכנונית לפתרון התיישבותי הולם וראוי עבור הקהילות הבדואית של “עבדה”, “נחל חווה”, “ואדי אריכא” המתגוררות במשכנות רועים בהר הנגב מזה שנים רבות, באופן שישתלב בחזון התכנוני של האזור, ובסביבה החברתית והפיסית גם יחד. לשם כך מוצע לעצב ולמסד דגם התיישבות ייחודי: “משכנות רועים”, אשר יאפשר בין שילוב אורח חיים מסורתי לבין כלכלה מקיימת מבוססת תיירות.

רקע

האוכלוסייה הבדואית בהר הנגב חיה באזור מזה מאות בשנים. עם הקמתה של מדינת ישראל הבדואים היו לאזרחיה, אך אף על פי כן , במשך שנים רבות לא הייתה התייחסות ראויה לצרכים ולפריסה המרחבית של אוכלוסייה ייחודית זו. רק החל מסוף שנות ה-70′ של המאה הקודמת החלה המדינה לגבש מדיניות שבבסיסה ציפוף וריכוז האוכלוסייה על פי עקרונות שבטיים כלליים, כחלק ממהלך כללי של עיור מואץ. בשנים אלה נעשה הניסיון להעביר את תושבי הר הנגב הבדואים לישוב שגב שלום, עיירה שהוקמה בסמוך בל באר שבע מטרה לרכז בה שבטי ממטה העזזמה. התושבים הבדואים, שחיו אז, כן עתה , בקהילות קטנות של מספר מקבצים משפחתיים, על הטריטוריה של שבט הסראחין , עליו רובם נמנים, התנגדו לכך בנחישות רבה.

כתוצאה מכך, בשנת 1995 הגיעה המדינה באמצעות שר השיכון דאז, להסכם עם תושבי משכנות הרועים בעבדה, לפיו יוסדר ויתוכנן מקום מושבם בהתאם להליכי תכנון מחייבים, אלא שדבר לא בוצע . רק בשנת 2000, כאשר התקבלה החלטת הממשלה מס’ 47 2562(ערב/ ) שהנחתה את הגורמים המקצועיים לבחון את ההצעה להקים שני יישובים בדואיים באזור הר הנגב: עבדת א’ ועבדת ב’, החלו הליכי התכנון בפועל, אך גם אז באופן איטי ולא רציף .

בשנת 2006 הוכנה בדיקת התכנות שהצביעה על רמת ציפורים כאתר היחיד המתאים להקמת יישוב שמטרתו לרכז את כל האוכלוסייה הבדואית שבהר הנגב. הליך התכנון המשיך להת קדם בחוסר רציפות ולכן רק בחודש נובמבר 2012 התקבלה ההחלטה להפקיד את תיקון 65 לתכנית המתאר המחוזית תמ”מ/ 14/4 שמטרתו הקמת יישוב בדואי ברמת ציפורים. נציגי הקהילות הבדואיות השונות בהר הנגב פנו לעמותת במקום ולאגודה לזכויות האזרח על מנת לקבל סיוע תכנוני-משפטי בהתמודדות שלהם עם מוסדות התכנון. התכנית הופקדה לעיון הציבור בחודש אפריל 2013. תושבי משכנות הרועים בעבדה ובנחל חווה הגישו את התנגדותם לתכנית בטענה העיקרית שמדובר בתכנית שכל מטרתה לרכז את האוכלוסייה הבדואית בנקודת יישוב אחת, תוך התעלמות מהמאפיינים החברתיים והתרבותיים של האוכלוסייה, מהסיבות שהביאו להיווצרותם של משכנות הרועים ולאופן פריסתם במרחב, ומהעדר פתרונות מגורים ותעסוקה ראויים מבחינתם , במסגרת היישוב המוצע ברמת ציפורים. התושבים ביקשו להכיר בצורת ההתיישבות הנוכחית כמשכנות רועים, ולאפשר את הסדרתה התכנונית והשארתם מתוך כך במקומות מושבם. הדיון בהתנגדויות שהוגשו לתכנית התקיים שנה לאחר מועד סיום ההפקדה, בחודש יוני 2014. בעקבות הדיון הוחלט לקבל באופן חלקי את ההתנגדות של התושבים ולבחון, במקביל לקידומו של הישוב רמת ציפורים, אשר נותן מענה לחלק מהתושבים הבדואי באזור, ם את מרחב הר הנגב שבין שדה בוקר למצפה רמון , במטרה להציע פתרון תכנוני שלם יותר לאוכלוסייה הבדואית.

להורדת המסמך המלא: משכנות רועים – עקרונות תכנון 05-2015