English | العربية

משפחת חואלד המורחבת – ישוב נופית

חוות דעת תכנונית

יוני 2009

‘במקום’ הכינה חוות דעת תכנונית, בעקבות פנייתה של משפחת חואלד המתגוררת בצמוד לגבול תכנית המתאר של הישוב נופית. חוות הדעת צורפה לתכנית שהגישה המשפחה במטרה להסדיר מבחינה תכנונית את המתחם בו מתגוררת משפחת חואלד המורחבת. מתחם המגורים של משפחת חואלד גובל עם שטח היישוב נופית וממוקם באזור הכניסה ליישוב.

הוראות הבינוי של התכנית שהוגשה תואמות להוראות הבינוי המאושרות בתחום היישוב נופית וכן יש בה הפרשת שטחים לצרכי ציבור והיא מתחברת למערך הדרכים הקיים ביישוב. הדרישה להגשת חוות הדעת היה חלק מתנאי הסף לקיום דיון בתכנית בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז חיפה. לתכנית מצורפים כל המסמכים הנדרשים להבאת התכנית לדיון במליאת הוועדה המחוזית, כולל חוות דעת תכנונית זאת ביחס למיצוי עתודות קרקע בישוב נופית בהתאם להוראות תמ”א/35.

חווד תכנית משפחת חואלד, PDF