English | العربية

מתחם יצחק אלחנן מרכז

חוות דעת תכנונית

2004

תושבים משכונת כרם ישראל בתל אביב גילו, למורת רוחם, שבצמידות לבתיהם מתוכננת הקמתו של מגדל מגורים בן 28 קומות, ופנו ל’במקום’ בבקשה לסיוע. בעזרת צוות של אנשי מקצוע הפעילים בהתנדבות ב’במקום’, נערכו שני מפגשי שיתוף ציבור שבמסגרתם הוצגה התכנית לתושבים, ונעשה ניסיון לתת מענה לשאלות התושבים ולאתר את צרכיהם. לאחר שנפגש הצוות גם עם המתכננים האחראים על התכנית בעיריית תל-אביב ובמחוז תל אביב, ערכה ‘במקום’ חוות דעת תכנונית המתנגדת לתכנית, שצורפה להתנגדות שהגישו התושבים לוועדת המשנה להתנגדויות במחוז תל-אביב.

עיקרי חוות הדעת

  • פגיעה באופייה האורבני של השכונה: השכונה שבלבה מתוכנן המגדל היא שכונת מגורים שקטה, רחובותיה צרים ותנועת כלי הרכב בהם מצומצמת. חלק מהבתים בשכונה הם בני קומה או שתיים, וגובהם של הגבוהים שבהם אינו עולה על ארבע עד חמש קומות על עמודים. מגדל המגורים יהווה נטע זר בנוף אורבני שכזה, ויפגע בחיי תושבי השכונה בעטיים של מידותיו החריגות ושל מטרדי הרעש וזיהום האוויר שייגרמו עקב תנועת רכב מוגברת ברחובות הצרים של השכונה.
  • החלשת איזור המגורים: מגדל המגורים המתוכנן מיועד לאוכלוסייה שאינה אמידה במיוחד: הוא ממוקם על ציר תנועה סואן באזור שמחירי הדירות בו אינם גבוהים, ויחידות הדיור המתוכננות בו קטנות יחסית (כ- 85 מ”ר בממוצע). מחקרים רבים מצביעים על ההיבטים החברתיים השליליים שעלולים להיות למגדלי-מגורים המיועדים לאוכלוסייה שאין לה הכוח הכלכלי לדאוג לתחזוקתם, והדבר נכון גם לענייננו – הידרדרות הבניין עלולה להביא לפגיעה נוספת בחיי התושבים.
  • בעיות תחבורתיות: ריבוי כלי הרכב שיזרמו לרחובותיה השקטים של השכונה יגרמו – הן בשל הגידול הניכר במספר התושבים בשטח נקודתי, והן בשל בעיות התנועה שהתכנית תגרום – למפגעי רעש, לזיהום אוויר ולסיכון בטיחותי בכל השכונה. כמו כן, משיגה חוות הדעת על תכנון התחבורה העקרוני, שמטרתו לאפשר ואף לעודד הגעת כלי רכב פרטיים רבים מערים אחרות למרכז העיר; ועל בחירתו של רחוב יצחק אלחנן כציר תנועה ראשי והפיכת חלק ממנו לרחוב דו סטרי, עם כל בעיות התחבורה שייווצרו כתוצאה מכך והפגיעה בחיי התושבים.
  • מפגע אקולוגי: הבניין ימנע את אור השמש כמעט לחלוטין ברוב שעות היום מכל המבנים המצויים דרומה לו. כמו כן, לא נראה שמתכנני המתחם נתנו את הדעת להשפעה הסביבתית שעלולה להיות לבניין גבוה ממין זה – לא נערך תסקיר בנושא השפעת מיקום הבניין על יצירת מיקרו-אקלים באזור.
  • אי-שיתוף התושבים: תכנון המתחם – העומד לשנות בצורה מהותית את פני השכונה – נעשה ללא שיתוף התושבים ומבלי להתייחס לצרכי התושבים ולחיזוק אמיתי של השכונה הקיימת.