English | العربية

נטיעות קק”ל בנגב הן ביטוי לתוקפנות המדינה כנגד האזרחים הבדואים.

 נטיעות קק”ל בנגב הן ביטוי לתוקפנות המדינה כנגד האזרחים הבדואים. תוקפנות המדינה בבקעת באר שבע מתאפשרת בין היתר בשל בחירתה לדלג על שלב התכנון המתארי המפורט, בנימוק הלא משכנע, שטוען כי מדובר ב”נטיעות זמניות” זמניות.