English | العربية

סקר השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית

יוני 2014

מבוא

במהלך כשלוש שנים, ערכה ‘במקום’ סקר בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית. מטרת הסקר יצירת בסיס מידע שימושי ועדכני עבור תושבים ומתכננים המעוניינים בפיתוח השכונות. בנוסף, מהווה הסקר כלי משמעותי בסיוע התכנוני שמגישה במקום. מטרת הסיוע לשדרג את איכות החיים בשכונות, באמצעות התאמת תשתית התכנון לצרכי התושבים, הרחבת אפשרויות הפיתוח והבנייה בשכונות, יצירת מרחב ציבורי מספק והסרת האיום החמור של הריסת בתי המגורים. באמצעות פעילות זו תתכן השפעה על הפתרונות שיגובשו, בקרב מקבלי החלטות ברמה הארצית והמקומית.

הסקר מרכז מידע לגבי המצב הפיסי בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית ולגבי התוכניות החלות בהן. במסגרתו נבחנה תשתית התכנון בשכונות אל מול המצב הקיים בפועל בשטח, והתבהרה התמונה העדכנית לגבי הפיתוח בהן. המידע שנאסף, באמצעות פגישות עם תושבים ומחקר, מוין לפי שכונות ונותח לפי נושאים: ייעודי קרקע בתוכניות קיימות ואלו שבהליכי תכנון; נקודות ממשק וסתירות בין המצב בשטח לבין ייעודי הקרקע בתוכניות; נקודות ציון שכונתיות חשובות; והיסטוריה של השכונות. בסקר נחשפו פערים גדולים בין תשתית התכנון לבין המצב בשטח ופערים בין צורכי האוכלוסייה לבין הפתרונות התכנוניים הקיימים בתוכניות. כמו כן, התגלה כי במקרים רבים, לא ניתן לבצע פיתוח מתוקף התוכניות הקיימות מבלי שייגרם הרס משמעותי לרקמת הבינוי הקיימת ולמרקם החיים בשכונה. הנושאים העיקריים והבעיות הייחודיות לכל שכונה ושכונה, כמו גם ההזדמנויות לשיפורן, כונסו בכרטיסי שכונות – מעין תעודות זיהוי שכונתיות. הכרטיסים מהווים סיכום של המידע המקיף שנאסף במהלך הסקר. סדרת הכרטיסים כוללת גם סדרת מפות אותן ניתן למצוא באתר של עמותת במקום. כרטיס המבוא מצורף לכרטיסי השכונות לשם מתן רקע כללי על ירושלים המזרחית ועל נושאים מרכזיים המשפיעים על מצב השכונות השונות ולשם הבהרת מושגי יסוד ונושאי רוחב המוזכרים בכרטיסים בקצרה. לצד סדרת הכרטיסים ישנה גם סדרת מפות אותן ניתן למצוא באתר של עמותת במקום.

למעבר לסקר המלא – רשימת כרטיסי השכונות – לחץ כאן

טבלה 1- ייעודי קרקע עיקריים בתוכניות מאושרותטבלה 2- מבנה מרחבי של הסקר

 תוכנית המתאר ירושלים 2000

תוכנית המתאר המקומית החדשה לירושלים כוללת לראשונה את כל השטח המוניציפלי של העיר, בכלל זה את ירושלים המערבית ואת ירושלים המזרחית. התוכנית עוסקת בהיבטים עירוניים רבים: מגורים, תחבורה, שטחים פתוחים, שימור וכד’, ומציעה כיווני פיתוח חדשים לירושלים. התוכנית אושרה בוועדות התכנון ב- 2009, אז אמורה הייתה להיות מופקדת לעיון הציבור. אבל, התוכנית לא הופקדה מעולם ולכן גם לא הגיעה לשלב מתן תוקף. באופן רשמי, מוסדות התכנון משתמשים במסמכי התוכנית המוקפאת תחת הכותרת “מסמך מדיניות” אך בפועל נעשה בה שימוש, בלתי הוגן, כתוכנית תקפה לכל דבר ועניין.

בתחום הבנייה למגורים מוצעות בתוכנית תוספות בנייה בשתי דרכים:

דרך אחת היא ציפוף הרקמה הבנויה בשכונות הקיימות באמצעות הגדלת זכויות הבנייה (אחוזי בנייה ומספר קומות). הדרך השנייה היא הרחבת השכונות באמצעות תוספת שטחים. בתוכנית ישנה עדיפות לציפוף השכונות הקיימות על פני הרחבתן. לשם כך מוצע ציפוף מופרז ושינוי מהיר של אופיין הכפרי של השכונות לבנייה עירונית אינטנסיבית. בשני המקרים, כפי שיפורט להלן, תוספת יחידות הדיור המוצעת תיאורטית ברובה.

ציפוף השכונות הקיימות

במקומות בהם מוצע מעבר מבינוי בשתי קומות לבינוי בארבע או שש קומות, נוספת מגבלה האומרת שעל-גבי בניין קיים תותר בניית שתי קומות בלבד. מגבלה זו, לא מאפשרת ניצול כל ארבע הקומות במקומות בהם קיימים בניינים בני קומה אחת, אלא אם כן ייהרס הבניין ויבנה אחר תחתיו. במקומות בהם מוצע מעבר לבנייה בשש קומות, בנוסף על המגבלה שצוינה לעיל הוצבו בחלק מהשטחים גם הגבלות נוספות: דרישה שהפרויקט ימוקם צמוד לדרך ברוחב 12 מ’ לפחות (בתוך השכונות הפלסטיניות הקיימות כמעט שאין דרכים רחבות כאלו), ודרישה לתכנון מפורט של מתחמים הגדולים מ- 10 דונם (בתוך השכונות הקיימות מעט מתחמים הינם גדולים ופנויים). מגבלות אלה הופכות, כאמור, את התוספות שהתכנית מציעה לתיאורטיות בלבד.

הרחבת השכונות

רוב ההרחבות המוצעות בתוכנית הינן באזורים מבונים בפועל בבנייה ספונטנית. לפיכך, חשיבות הרחבות אלו היא במתן מסגרת תכנון לאישור בדיעבד של בתים שנבנו ללא היתרים. הרחבות אלה שהן בנויות בפועל, אינן מהוות עתודות קרקע משמעותיות לבנייה בעתיד. בנוסף, מוטלת הגבלה קשה על פיתוח שטחי ההרחבות החדשים- תכנון מרוכז של כל הרחבה והרחבה בשלמותה כתנאי לאישור תוכניות נקודתיות בתחומן. עקב היות הקרקע בירושלים המזרחית בעיקרה פרטית, היו אלה בעלי קרקע פרטיים שקידמו את התכנון בשכונות ירושלים המזרחית מאז שהדבר הותר בחוק, בשנת 1995. המגבלה החדשה הביאה לעצירת תהליך זה עד לתכנון כולל של מתחמי ההרחבות על ידי העירייה עצמה, אך היא עושה זאת רק טיפין טיפין.

למעבר לסקר המלא – רשימת כרטיסי השכונות – לחץ כאן

מידע נוסף: