English | العربية

על גבולות ותכנון: תיחום, גידור, הפרדה

הכנס השנתי של במקום לשנת 2003 התקיים ב 18 ביוני במכון ון ליר, הוקדש לדיון בהיבטים השונים של מושג הגבול. הגבול הוא חלק מן השפה המרחבית אלא שמשמעויותיו החברתיות אינן מובנות מאליהן. בכנס נדונו משמעויות אלו והועלו השאלות לשם מה תוחמים את המרחב, למי זה כדאי ומי ניזוק מכך. הכנס עסק בצורות שונות של תיחום – כביש, פארק גידור וחומה, כפי שהן מופיעות כיום במציאות הישראלית ובמסגרת עבודתם של המתכננים.

בעקבות הכנס הופקה חוברת מאמרים ותקצירי ההרצאות “על גבולות ותכנון- תיחום, גידור, הפרדה”

תכנית הכנס:

התכנסות ורישום
17:00 – 16:30

ברכות ודברי פתיחה
אלי אילן, אדריכל ומתכנן ערים, יו”ר ‘במקום’
אסתר סיון, עו”ד, מנכ”ל ‘במקום’ 17:15 – 17:00
מושב ראשון: לעבור את הגבול-  מבט אישי

יו”ר: יהוטל שפירא, אדריכלית, ‘במקום’
דוברים: אביגדור פלדמן, משפטן
רלה מזלי, סופרת
רוני סומק, משורר 18:15 – 17:15
הפסקה
18:45 – 18:15

מושב שני : במקום גבולות

יו”ר: חיים יעקובי, אדריכל ומתכנן, ‘במקום’

תכנון מגביל – כביש הטבעת המזרחי
מוהנד ג’בארה, עו”ד
יעל פדן, אדריכלית, ‘במקום’

תכנון משתף – עמק הצבאים
טלי פרי, גבעת מרדכי
נילי ברוך, מתכננת ערים, ‘במקום’ 19:45 – 18:45
מושב שלישי: גבולות ותכנון – על גידור והפרדה

דיון בהשתתפות הקהל
יו”ר: ד”ר טובי פנסטר, גיאוגרפית ומתכננת ערים, ‘במקום’
מגיבים: ד”ר יוסף ג’בארין, אוניברסיטת בן גוריון
שמואל גרואג, אדריכל ומתכנן ערים, ‘במקום’ 20:45 – 19:45