English | العربية

על מה מפגינים התושבים בשבועות האחרונים בכיכר העירייה?

להרחיב את הכביש, לצמצם את המרחב הפלסטיני: מקרה ג’בל מוכבר – על מה מפגינים התושבים בשבועות האחרונים בכיכר העירייה?