English | العربية

עמותת במקום מתכבדת להציג לציבור את אתר המפות הנעלמות.

יום ירושלים הוא היום שבו נולדה ״ירושלים המזרחית״ אשר סופחה למדינת ישראל באופן חד צדדי. יום זה מסמל בעיני רבים לא את איחודה של העיר אלא דווקא את תהליך הנישול הממושך של הפלסטינים תושבי ירושלים והסביבה מאדמותיהם.

בשנים שלאחר הסיפוח הפקיעה המדינה אלפי דונמים של קרקעות פרטיות מידי בעליהן. בסופו של דבר הופקע כשליש מכלל השטח שסופח. קרקעות אלה שימשו להקמת השכונות הישראליות (רמות אשכול, רמות, גילה, ארמון הנציב ועוד) וחלקן משמשות עד היום כעתודות להרחבת שכונות אלה.

אותן הפקעות רחבות היקף בוצעו לפי חקיקה מנדטורית, המחייבת לפרסם לידיעת הציבור את ביצוע ההפקעה ואת היקפה. עצם ביצוע ההפקעות אכן פורסם ברשומות (הפרסום הרשמי של מדינת ישראל), אך המפות עצמן לא פורסמו לציבור הרחב. הן נשמרו במשרדי הרשויות, הרחק מהעין הציבורית. המידע המגולם בהן נמסר באופן חלקי בלבד, במענה לפניות נקודתיות על מיקומים מסוימים.

לפני כשלוש שנים התחילה עמותת במקום במאמץ להשיג את העתקי המפות במלואן מידי רשות מקרקעי ישראל. תחילה נענתה בסירוב מוחלט. בהמשך הסכימה הרשות לאפשר עיון במפות, אך סירבה לייצר אף לא העתק אחד שלהן. כנגד עמדה זו הגישה העמותה עתירה מנהלית, במסגרתה נסוגה המדינה מעמדתה לפיה לא ניתן לקבל העתקים מן המפות. בסופו של דבר מסרה רשות מקרקעי ישראל העתקים של מפות ההפקעה לעמותת במקום. המפות נסרקו בשלמותן והועלו לאתר חדש, אותו משיקה עמותת במקום בימים אלה.

מפות ההפקעה שורטטו בשעתו באופן ידני, כמקובל באותה עת. השרטוט הידני וחלוף השנים הביאו לפגמים ועיוותים במסמכי הנייר המקוריים. במקומות רבים ישנה אי התאמה בין השרטוט שבמפות לבין מיפויים עכשוויים הנערכים בשיטות עדכניות, וקריאתן משאירה מקום לפרשנות. הסתרת מפות ההפקעה מהציבור הותירה אותן לפרשנות הבלעדית של רשויות המדינה. הפעם, בעזרת הכלים למידע גאוגרפי המוצעים באתר החדש, הפרשנות תהיה נתונה גם בידי הציבור.

אנו מזמינות אתכם לבקר באתר החדש, לשתף אותו ולפנות אלינו עם כל שאלה או הבהרה.