English | العربية

עמותת “במקום” – מתכננים למען זכויות תכנון, מתנגדת לענישה הקולקטיבית במזרח ירושלים

הודעה לעיתונות, 17 לספטמבר 2015

עמותת “במקום” מתנגדת באופן נחרץ לשימוש בענישה קולקטיבית במזרח ירושלים, ובשימוש באכיפה על הפרות בנייה ובעיות תברואה בפרט!

מאז סיפוח מזרח ירושלים ב – 67 ועד היום, לא ניתנה אפשרות של ממש לתושבי מזרח העיר הפלסטינים להתאים את תנאי מגוריהם לגידול הדמוגרפי הטבעי. ממשלות ישראל ועיריית ירושלים נמנעו ממתן אישורי בנייה, מתווה של תכניות מתאר, ואף חיבור לתשתיות ומתן שירותי תברואה לתושבי מזרח העיר הפלסטינים תוך אפליה והפרת זכויותיהם. אולם, כל זה אינו מונע מממשלת נתניהו, באמצעות משטרת ירושלים, להשתמש בהפרת זכות בסיסית זו גם ככלי לענישה קולקטיבית.

הפרות הבניה ובעיות התברואה במזרח העיר הן תוצר ישיר של מדיניות הממשלה ועיריית ירושלים!

אדריכלית אפרת כהן-בר, רכזת תחום ירושלים המזרחית בעמותת ‘במקום’: “הענישה הקולקטיבית כנגד התושבים הפלסטינים של ירושלים המזרחית, עליה החליטו היום ראש הממשלה והשר לביטחון פנים, לא צריכה להפתיע איש. נושאי תכנון ובנייה, והאכיפה שלצדם, שמשו את מוסדות המדינה, לכל אורך שנות השלטון הישראלי בירושלים המזרחית, לשם השגת מטרות שאינן קשורות כלל לתכנון ובנייה. שכונות שלמות מתקיימות ללא כבישים ראויים, ללא מערכת ביוב מלאה ועם מוסדות חינוך מעטים בלבד. החיים בשכונות נטולות שירותים ותשתיות, וההתמודדות היומיומית עם מערכת המשפט, מהוות כשלעצמן עונש פרטי וקולקטיבי כבר קרוב לחמישים שנה. עכשיו, בנוסף על המחדל התכנוני, ובנוסף על כך שעיריית ירושלים מיעטה להשקיע בתשתיות, הם מקבלים עונש נוסף – אכיפה מוגברת לשם השגת שקט”.