English | العربية

עמותת במקום מתנגדת להארכת חוק הוותמ”ל

מדיניות תכנון ברמה ארצית צריכה להביא למציאת פתרונות ראויים עבור כלל האוכלוסייה במידה שווה, בהתאם לצרכים הייחודיים של כל קבוצה. אם לא כך הדבר, עדיף שלא לתמוך בה, גם כאשר כביכול היא מסייעת לחלק מהאוכלוסייה אך בראיה הכוללת פוגעת בחלק אחר ממנה . חשוב לזכור כי תכנון טוב אינו נמדד אך ורק לפי יעילותו של התהליך, אלא בעיקר לפי איכות המרחב הציבורי שהוא מייצר ולא פחות לפי מידת ההכלה שלו למגוון קבוצות אוכלוסייה שעתידות ליהנות ממנו.

מסלול התכנון המואץ של “מתחמים מועדפים לדיור” נחקק כהוראת שעה על מנת לבצע ניסוי מוגבל בזמן. בחלוף שש שנים ברור, כי למסלול זה יש מספר יתרונות, אך התוצר שהוא מפיק מייצר בעיות חדשות, או אינו מצליח להתגבר על התנגדותם של בעלי עניין מסוימים.

ההתמודדות עם “מגדלי עוני” מוזנחים בעוד שני עשורים תהיה קשה ומורכבת פי כמה מההתמודדות עם ציפוף וחידוש המרכזים העירוניים של היום. השטחים הפתוחים הולכים ומתכלים, והאזורים העירוניים הבנויים הם-הם הפוטנציאל והכיוון הנכון להגדלת היצע הדיור תוך שמירה על מרקם עירוני קיים כמרחב שנעים לחיות בו. על מנת להגדיל את היצע הדיור בישראל בטווח המיידי ולטובת מצב הערים בהווה ובעתיד בכלל, יש להסיט את ההשקעה מהוותמ”ל בחזרה לתכנון במסגרת הוועדות המחוזיות, ולהחיות מחדש את הערים הוותיקות הקיימות, במקום לייצר להן תחרות כפויה ולא הוגנת בדמות מתחמי מגורים המוקמים בשוליהן.

לאור מאפייני הדיור בקרב האוכלוסייה הערבית, אין משמעות רבה לקידום תכניות רחבות היקף במספר מצומצם של יישובים. תכניות אלה מסוגלות אמנם לתת מענה לפיתוח ארוך טווח של יישוב מסוים, אך אינן מהוות פתרון עבור כלל האוכלוסייה הערבית. כדי להציע פתרונות דיור סבירים עבור כלל האוכלוסייה הערבית רצוי להעביר את הסמכויות של הוותמ”ל למקומן הטבעי ולקדם תוכניות מפורטות באמצעות הוועדות המחוזיות באותם יישובים ערביים שהדבר נחוץ, תוך קביעת שלבי פיתוח שתואמים את קצב הגידול שלהם. מן הראוי להפנות את אותם משאבים אשר מושקעים כיום במסגרת הוותמ”ל לחיזוק כוח האדם המקצועי בוועדות המחוזיות, ולהציב על סדר יום שלהן את הצורך לתת עדיפות לתו כניות שמטרתן מציאת פתרונות דיור ראויים ומתאימים לכל קבוצת אוכלוסייה איכן שהדבר דרוש לפי המאפיינים והצרכים של התושבים בכל יישוב ויישוב.

במקום התנגדה לחוק בראשית דרכו ב-2014 ,התנגדה להארכתו ב-2018 ומתנגדת להארכה להצעה להאריכו בארבע שנים נוספות.

הפנייה לנייר עמדה המלא